شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

کشتکار موز


کشتکار موز
● معرفی
کشتکار موز کسی است که از عهده تشخیص موز و انواع آن، کاشت درخت موز، عملیات داشت(مراقبت) از درخت موز، برداشت موز، و هزینه یابی از عملیات پرورش دهنده موز برآید.
● نمونه وظایف
۱) توانایی تشخیص موز و انواع آن
۲) آشنایی با ارزش غذایی موز
۳) آشنایی با مشخصات گیاه شناسی موز
۴) شناسایی اصول ازدیاد بوته موز
۵) آشنایی با شرایط خاک برای کشت موز
۶) توانایی کاشت درخت موز
۷) شناسایی اصول کشت نهال موز در محل اصلی
۸) شناسایی اصول تهیه زمین برای کشت موز
۹) آشنایی با شرایط خاک برای کشت موز
۱۰) آشنایی با تکثیر بوسیله پاجوش
۱۱) آشنایی با تکثیر بوسیله ریزوم
۱۲) نحوه کود دهی درخت موز
۱۳) هرس درخت موز
۱۴) آشنایی با نکات بهداشتی کشت موز
۱۵) آشنایی با نکات آبیاری درخت موز
منبع : شبکه رشد