پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

خداحافظ قهرمانی


خداحافظ قهرمانی
این رسم هر ساله لیگ بر تر گو ئی امسال نیز قصد تکرار دارد . این رسمی می گوید هر قهرمانی در سال بعد از قهرمانی به سختی از افتخار حفظ قهرمانی سر باز می زند و حتی تا آستانه حقارت نیز تیم قهرمان در سال بعد از قهر مانی می رو د این حکایت را بارها قهرمانان لیگ برتر تکرار نموده اند و گو ئی این بار نوبت پرسپولیس است که این حکایت را تکرار کند پرسپولیس در روزی با برق به تساوی ر سید که همگان دیدند علی رغم تلاش بی وقفه وینگادا و همکارانش بر روی نیمکت رهبری سر خها در جهت افزایش نیروی تهاجمی و بر تری طلبی باز این بازیکنان سرخ بودند که به کم قناعت کردند و تیم قهرمان سال گذشته را بیش از پیش از تکرار و دفاع از مقام قهرمانی دور نمودند براستی بر سر این پرسپولیس در بازی در برابر برق چه آمد؟ با هم نگاهی به پرسپولیس روز بای با برق می اندازیم
۱) بعد از حضور وینگادا تیم پرسپولیس تکرار تاکتیک قدیمی که بعد از مصطفی دنیزلی و تا آمدن وینگادا بود و آن ارسال سانتر های بی پایان بر روی دروازه حریفان بود را به فراموشی سپرد بازیکنان ارتش سرخ در دو بازی با ابو مسلم و استقلال بخوبی نشان دادند که از راه سرعت و حرکات زمینی میل به رسیدن به دروازه حریف را دارند اما زمین نامناسب حافظیه شیراز استفاده از این تاکتیک را به سر خها نداد و علی رغم این که وینگادا از مردان سرعتی ونظیر محمد- نوروزی – عسگر بهره جست و بازیکن قدرتی چون نیکبخت را نیمکت نشین نمو د اما زمین به شاگردان وینگادا این فر صت را نداد
۲) پرسپولیس در فاز تهاجمی تیمش از دو مهره کلیدی به نامهای کریمی و پتروویچ محروم بود عدم حضور این مردان تکنیکی در ترکیب سر خها باعث شد که انتقال توپ از فاز دفاع به حمله با مشکلات ز یادی مواجه شود و مردانی چو ن باقری و محمد و زارع بدون حضور این دو بازیکن( کریمی – پتروویچ ) بسیار سر در گم در زمین عمل می کردند
۳) یاران پرسپولیس خیلی زود دست از تهاجم کشیدند مردان ارتش سر خ بعد از زدن گل تنها میل به دفع توپ داشته و از تهاجم گریزان بودند و حتی سه تعویض کاملا تهاجمی وینگادا که باعث حضور مردانی چو ن منصوری بجای نوری و نیکبخت به جای نوروزی و خیر خواه شد باز هم این رو حیه شکننده و محتاط مردان داخل میدان را ترمیم نکرد
۴) در نزد سر خها بر خی از بازیکنان با خستگی مواجه هستند و شاید کهولت سن و استمرار بازیها با توجه به سن آنان باعث شده که آنها از بعد آمادگی دچار مشکل شوند بازیکنی چو ن باقری در این بازی بسیار کم فرو غ بو د باقری نه پاسهای مناسبی داد و نه شوتهای مناسبی زد و در در گیریها اکثرا بازنده بود و این که چرا ۹۰ دقیقه در میدان بود سوالی بودکه بسیاری شاید نتوانند جوابی برای آن بیابند همین مسئله برای رحمان ر ضائی نیز وجو دارد ر حمان ر ضائی براستی با خطاهای بی مورد خو د مشکلات ز یادی بر ای سر خها در این بازیها بوجو د آورده است کهولت سن و نا آمادگی رحمان باعث شده که علی رغم رفع اشکال بسیاری از کاستیهای خط دفاعی سر خها باز هم این خط دچار تزلزل باشد سوال این است که با توجه به شرایط رحمان آیا بهتر نیست از آتسو که هر بار که به ز مین آمده دارای شرایطی به مراتب بهتر از رحمان بوده استفاده شود ؟
۵) به نظر می آید که نیمکت سر خها و مردان دوم ترکیب پرسپو لیس به هیچ عنو ان در حد این تیم نباشند نگاهی به مردانی چو ن خیر خواه و عسگر و نوروزی بخوبی بیان گر این مسئله هست که پرسپولیس در صورت افت بازیکنان اصلی خود جانشینان مناسبی ندارد و علی رعم شعار های اول فصل مبنی بر کهکشانی بود ن سر خها این تیم دچار کمبود یار می باشد و حال با افت نیکبخت و منصوری کاهش آمادگی باقری ونوری و دوری بازیکنی چو ن خلیلی از میادین این مسئله بیشتر نمایان است
۶) بی انگیزگی در نزد یاران سر خ چه تو جیهی دارد ؟آیا آنان از یاد بر ده اند که در دقیقه ۹۶ آخرین بازی فصل گذشته قهرمانی را از سپاهان گر فته بودند ؟ این گونه بی رمق بازی کردن پرسپولیسیها ناشی از چیست ؟آیا مشکلات مالی سرخها عامل اصلی این بی انگیزگیها نیست؟
۷) در کنار همه این عوامل نگاهی جدی به تیم برق و خصو صا بازی این تیم در نیمه او ل باید داشت براستی این تیم برق اگر بتواند بازی نیمه اول خو د در برابر پرسپولیس را همو اره داشته باشد آیا باز هم باید نگران سقوط باشد ؟ مردانی چو ن کریمیان و عابدینی نژاد و ستار زارع و فر ید عابدی و… مردانی هستند که می تو انند سهمیه استان فارس را در لیگ بر تر همچنان دو گانه نگاه دارند؟
۸) در مورد داوری این بازی بود بعد از قضاوت داربی توسط داور ایرانی بسیاری از نگاهها نسبت به داوری در ایران مثبت تر شد اما این همه تزلزل و دو گانگی و تردید در تصمیمها در نزد بازی پرسپو لیس و بر ق آیا اجازه خو اهد داد این نگاه مثبت ادامه یابد؟
پرسپو لیس ۲ امتیاز از دست داد تا امرو ز بسیاری از طر فدارانش را حتی به کسب عنو ان نایب قهرمانی هم نتو اند دلخوش کند
۹) و سوال آخر در مورد فر شاد پیوس است براستی فر شاد پیوس با انجام این گونه تعویضهای اشتباه نباید طرفداران فوتبال فارس را بیش از پیش نباید نگران آینده تیم برق کند ؟ فر شاد پیوس با این سر در گمی و رو حیه محافظه کارانه اش حدیث بازیکن خوب و مر بی بد را تکرار نمی کند.
تورج عاطف
منبع : lastkick