جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

از نیچه به گادامر


از نیچه به گادامر
مكتب فرانكفورت و نیچه، هانس گئورگ گادامر، ترجمه حامد فولادوند، انتشارات مهر نیوشا ۱۱۳، ص ، ۱۰۰۰ نسخه
: بیشتر بزرگان اندیشه و ادب قرن بیستم كم و بیش تحت تأثیر افكار نیچه قرار گرفتند. هانس گئورگ گادامر چهره برجسته هرمنوتیك فلسفی و هوركهایمر و آدرنو بنیانگذاران مكتب فرانكفورت از آن جمله اند. تأثیرپذیری این صاحب نظران نتیجه عوامل مختلفی بوده است، اما به استناد مطالب كتاب حاضر و دیگر اطلاعات موجود پس از جنگ جهانی اول، افكار انتقادی خردگریز و نیز هرمنوتیكی نیچه در محافل روشنفكران آلمان بازتاب وسیعی یافت. در مورد تأثیرپذیری اندیشه ورزان نام برده می توان به دو نكته مهم اشاره كرد: ۱- نگرش تفسیری و تأویلی نیچه و به ویژه نظرگاه محوری وی مورد توجه گادامر و برخی از پیروان هرمنوتیك جدید قرار گرفت. ۲- نقد ریشه ای و پیشتاز نیچه از آرمان های عصر روشنگری و مدرنیته پاسخگوی برنامه پرچمداران نظریه انتقادی بود، یعنی آنان برخی از نظریات وی را به وام گرفتند و توسعه دادند.
در كتاب حاضر سعی شده است تا پس از معرفی كوتاه گادامر به بررسی اجمالی مكتب فرانكفورت و مناسبات نیچه با خرد و خردمحوری توجه شود تا خواننده بتواند تأثیر افكار و خویشاوندی ها را بهتر بسنجد و خردگریزی را از خردستیزی تفكیك كند. نوشته حاضر سومین كتاب از مجموعه مطالعات غربی و درباره آرای فردریش نیچه است. این فیلسوف تأثیرگذار در تفكر معاصر این بار از منظر متفكران حوزه فلسفی فرانكفورت ارزیابی شده است. این كتاب مشتمل بر مناظره ای میان گادامر و آدرنو و هوركهایمر و نیز به انضمام مقاله ای از گادامر است كه به بررسی و نقد تفكر نیچه خصوصاً در چنین گفت زرتشت می پردازد.
منبع : روزنامه همشهری