چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دید خود و دانشجویان


ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دید خود و دانشجویان
● زمینه:
بررسی نظرات افراد درگیر در آموزش (اساتید و دانشجویان) اعتبار ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید را افزایش می دهد و در دستیابی به اهداف ارزشیابی که ارتقای کیفیت می باشد مسوولین را یاری می نماید.
● هدف:
این مطالعه به منظور مقایسه نتایج خودسنجی اساتید با نظرات دانشجویان در مورد عملکرد آموزشی اساتید انجام شد.
● روش کار:
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و خود اعضای هیات علمی مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه تدوین شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی که حاوی ده سوال چهار گزینه ای بود جمع آوری گردید. پرسشنامه در اختیار ۱۶۰ عضو هیات علمی که در زمان جمع آوری داده ها مسوولیت تدریس دروس تئوری را عهده دار بودند و ۶۰۰ دانشجو که از بین ۵۰% دانشجویان برتر هر کلاس به طول تصادفی انتخاب شده بودند، قرار داده شد، در مجموع داده های مربوط به ۱۳۷ پرسشنامه خود سنجی اساتید و ۱۵۳۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط دانشجویان با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی و آزمون های t و آزمون من ویتنی یو و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
● یافته ها:
نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین (انحراف معیار ±) نمرات کل خودسنجی اساتید (۴.۲۸±۰.۴۹) از میانگین (انحراف معیار ±) نمره کل ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان (۳.۳۹±۰.۵۱) بیشتر بود (P<۰.۰۰۰۱). ارتباط ضعیف و معنی داری بین نظرات اساتید و دانشجویان در حیطه ارزشیابی از دانشجو (r=۰.۲۵, P<۰.۰۵) و حیطه نظم (r=۰.۲۵, P<۰.۰۵) مشاهده گردید. ولی در حیطه روش تدریس و تسلط علمی اساتید همبستگی معنی دار وجود نداشت (P>۰.۰۵).
● نتیجه گیری:
در این بررسی، اساتید نمرات نسبتا بالاتری نسبت به دانشجویان به خود داده اند و رضایت شان از روش تدریس و عملکرد علمی خود با آن چه دانشجویان در ذهن دارند متفاوت است. لذا ارایه یک سیستم ارزشیابی مطلوب، استفاده از روش های مختلف ارزشیابی، باز خورد مناسب به اساتید جهت اطمینان خاطر از صحت و دقت نتایج ارزشیابی در جهت ارتقای کیفیت آموزش، امری ضروری به نظر می رسد.
اشرف ادهمی
حامد ریحانی
زهرا فتاحی
نوذر نخعی
طییبه فصیحی هرندی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی