یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۱۹ اسفند ـ ۱۰ مارس ـ کشتار راوند یه در بغداد


بسیاری از مورخان ، كشتار راوندیه در بغداد را در دهم مارس سال ۷۵۸ میلادی ( ۱۴۱ قمری ) نوشته اند . عده مقتولان ۶۰۰ تن ذكر شده است . این گروه در باطن برای گرفتن انتقام خون ابومسلم خراسانی از منصور خلیفه عباسی از ایران به بغداد كه هنوز كاملا ساخته نشده بود رفته بودند و خود را جان نثار خلیفه وانمود كرده بودند و شمشیر ها را در زیر لباس پنهان كرده بودند، ولی هنگام حمله ، به خلیفه آسیبی نرسید و همه این جماعت به دست عمال او كشته شدند. بسیاری از مورخان، راوندیه را اهل « تناسخ » نوشته اند. ابومسلم كه به حكومت امویان پایان داده و عباسیان را روی كار آورده بود بسال ۷۵۴ میلادی به تصمیم منصور خلیفه عباسی كشته شد. پس از رسیدن این خبر به ایران، هواداران او به صورت گروههای جدا ازهم بپا خاستند كه یكی از آنها « سندباد»نیشابوری بود . منصور بغداد را كه یك روستا در كنار دجله بود به عنوان مركز خلافت انتخاب و از سال ۷۵۵ میلادی كار ساختن آن را آغاز كرده بود و مقداری از مصالح ساختمانی مورد نیاز را از تخریب ابنیه تیسفون كه هشت قرن پایتخت ایران بود و در همان نزدیكی قرار داشت آورده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز