شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

باز آهنگ بلایی می‌کنی


باز آهنگ بلایی می‌کنی    قصد جان مبتلایی می‌کنی
با وفاداری که دربند تو شد    هر زمان قصد جفایی می‌کنی
کی شود واقف کسی بر طبع تو    زانکه طرفه شکلهایی می‌کنی
گه گهی گر می‌کنی ما را طلب    آن نه از دل از ریایی می‌کنی
کیمیای وصل تو ناید به دست    زانکه هر دم کیمیایی می‌کنی
هست هم چیزی درین زیر گلیم    یا مرا طال بقایی می‌کنی
گردی از عشاق کشتن شادمان    راست پنداری غزایی می‌کنی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت تابناکروزنامه سازندگیسایت شفقناسایر منابعروزنامه شهروند