پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

مراحل طرح و اجراء برنامه‌های ترویجی


ترويج، بنابه نظر بنت - C. Bennett، در قالب شبکه و توسعهٔ عمليات و تکنولوژى نقش‌هاى اساسى بر عهده دارد. نهادهاى تحقيقاتي، صنعت و بهره‌وران نيز اضافه بر اين دو، کشف ابداع را نيز بر عهده دارند.
منظور از شبکه، ورود، ساخت، نگهدارى و متکى بودن به ارتباط براى برآورد نيازها، امکانات، منابع و اجراء مسؤوليت‌ها است؛ ترکيب شبکه که از مردم، گروه‌ها، نهادها و سازمان‌ها است در پاسخ به تحولات نيازها، منابع و مباحث تغيير مى‌کند. شبکه به ارتباط، آگاهي، نفوذ، هماهنگى و همکارى بين مردم، گروه‌ها و سازمان‌ها کمک مى‌کند. نقش کارکرد شبکه‌اى به‌وسيلهٔ ترويج، مؤسسات تحقيقاتى صنايع و بهره‌وران جنى و مهمتر از همه بهره‌وران اصلى برنامه‌هاى ترويجى ايفاء مى‌شود.
شبکه براى هر يک از اين موارد:
۱.معرفى‌کنندهٔ نيازهاى آنى و آتى بهره‌وران است.
۲.برنامه‌ريزى و اجراء مى‌کند.
۳.نقش‌آفرينى را بهبود مى‌بخشد.
توسعهٔ عمليات و تکنولوژى نيز عبارت است از برآورد، پذيرش و فرآيند کردن عمليات و تکنولوژى.
نهادهاى تحقيقاتي، صنعت و بهره‌وران هر سه نقش ار ايفاء مى‌کنند و اقتصادى کردن تکنولوژى را نيز بر عهده دارند؛ منظر از برآورد، آزمون يک عمل يا تکنولوژى براى سنجش اثربخشي، سودآورى و قابليت پذيرش جنبه‌هاى محيطى و اجتماعى آن است.
ترويج مستقلاً برخى تکنولوژى‌هاى نوين را که مؤسسات تحقيقاتى فراهم کرده‌اند ارزيابى مى‌کند و به اين مؤسسات کمک مى‌کند تا تکنولوژى‌هاى خود را پيش از عرضه به مردم در صحنهٔ عمل آزمون کنند.
اجراء وظايفى که ترويج بر عهده دارد نيازمند طرح و اجراء برنامه‌هائى است که بر مبناى صحيح و روالى منسجم تهيه مى‌شوند. تنظيم اولويت موضوع‌هائى که براى اجراء به ترويج سپرده مى‌شوند و يافتن زمينه‌هاى مساعد براى انتقال آنها به جامعه نيز متضمن رعايت نکاتى اصولى در برنامه‌ريزى‌هاى ترويجى است. در واقع، برنامه‌ريزى عبارت است از تصميم‌گيرى نسبت به موضوع، مراحل و نحوهٔ کارى که ترويج بايد انجام دهد و امکاناتى که بايد در جهت انجام اين کار مصرف کند.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

روزنامه همشهریسایت اعتماد آنلاینسایت شفقناسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادل