یک برجامِ فروپاشیده، یک پلنB شکست‌خورده

یک برجامِ فروپاشیده، یک پلنB شکست‌خورده