یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

تحولات در مقابل صنعت برق ایتالیا


تحولات در مقابل صنعت برق ایتالیا

واردات برق كه پانزده درصد از تقاضای مربوط به برق راپوشش می دهد هم به تامین برق موردنیاز و هم به تكوین یك چارچوب رقابتی كمك می كند فقدان ظرفیت اتصال مناسب با شبكه اروپا باعث انباشتگی تقاضای مصرف می گردد

اركان‌ اصلی‌ یك‌ بازار آزاد برق‌ عبارتند از : -۱ مشتریان‌ با حق‌ انتخاب‌ -۲ اقتصاد رقابتی‌ -۳ دستیابی‌ اجراكنندگان‌ به‌ شبكه‌ها بدون‌ تبعیض‌ تعداد مشتریان‌ واجد شرایط خرید برق‌ در بازار آزاد تا چند ماه‌ دیگر در ایتالیا افزایش‌ خواهند یافت‌. در ماه‌ می‌ سال‌ ۲۰۰۱ تعداد ۱۲۰۰ مشتری‌ واجد شرایط وجود داشت‌ كه‌ بیش‌ از یك‌ سوم‌ تقاضای‌ كل‌ را تشكیل‌ می‌دادند، پیش‌بینی‌ می‌شود تعداد این‌مشتریان‌ به‌ ۱۵۰/۰۰۰ نفر افزایش‌ یابد كه‌ این‌ تعداد تشكیل‌ دهنده‌ شصت‌ درصد از مصرف‌ كل‌ می‌باشند. میزان‌ تولید برق‌ نیز به‌ ۱۰۰/۰۰۰ كیلووات‌ ساعت‌در سال‌ كاهش‌ خواهد یافت‌ كه‌ این‌ كاهش‌ به‌ دلیل‌ فروش‌ تعدادی‌ از نیروگاههای‌ انل‌ می‌باشد. افزایش‌ تقاضای‌ بالقوه‌ در بازار آزاد ایتالیا هنوز با عرضه‌ برق‌ تطبیق‌ نشده‌ و هیچگونه‌ راه‌حل‌ موفقیت‌ آمیزی‌ برای‌ رفع‌ این‌ معضل‌ در میان‌ مدت‌ وجودندارد. انل‌ به‌ دنبال‌ موقعیتی‌ است‌ كه‌ بتواند پنجاه‌ درصد از برق‌ موردنیاز را تولید نماید. این‌ شرایط حتی‌ بعد از فروش‌ پانزده‌ هزار مگاوات‌ از ظرفیت‌ موجودش‌محقق‌ خواهد شد همانطوریكه‌ در حكم‌ قانونی‌ ۷۹ مورخ‌ ۱۶ مارس‌ ۱۹۹۹ پیش‌بینی‌ شده‌ بود، این‌ قانون‌ اجرا كننده‌ دستورات‌ اروپایی‌ برای‌ بازار داخلی‌ برق‌بود; هم‌ رقابت‌ واقعی‌ و هم‌ رقابت‌ مورد انتظار می‌تواند باعث‌ تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ جدید در بخش‌ تولید شود. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ ذكر شده‌ پارلمان‌ایتالیا در تاریخ‌ ۹ آپریل‌ ۲۰۰۲ قانون‌ جدیدی‌ را به‌ تصویب‌ رساند كه‌ این‌ قانون‌ دربرگیرنده‌ مصوباتی‌ است‌ كه‌ تضمین‌ كننده‌ امنیت‌ در سیستم‌ الكتریكی‌ ملی‌ آن‌ كشور بود. آن‌ قانون‌ مراحل‌موثری‌ را برای‌ به‌ جریان‌ درآوردن‌ روشهای‌ مجاز برای‌ ساخت‌ نیروگاههای‌ جدید و یا راه‌اندازی‌نیروگاههای‌ قدیمی‌ پیش‌بینی‌ می‌كرد. واردات‌ برق‌ كه‌ پانزده‌ درصد از تقاضای‌ مربوط به‌ برق‌ راپوشش‌ می‌دهد هم‌ به‌ تامین‌ برق‌ موردنیاز و هم‌ به‌ تكوین‌ یك‌ چارچوب‌ رقابتی‌ كمك‌ می‌كند.فقدان‌ ظرفیت‌ اتصال‌ مناسب‌ با شبكه‌ اروپا باعث‌ انباشتگی‌ تقاضای‌ مصرف‌ می‌گردد. لذا قیمتهای‌برق‌ وارداتی‌ به‌ میانگین‌ قیمتهای‌ بازار ایتالیا نزدیك‌ هستند. قیمت‌ برق‌ در ایتالیا نسبت‌ به‌ قیمت‌برق‌ در دیگر كشورهای‌ اروپایی‌ گرانتر می‌باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌ میانگین‌ تعرفه‌های‌ داخلی‌ حدودٹ۲۰% بیشتر از تعرفه‌های‌ دیگر كشورهای‌ اروپایی‌ است‌. تعرفه‌هایی‌ كه‌ به‌ مصرف‌ كنندگان‌ صنعتی‌ ارایه‌ می‌شود بین‌ ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از میانگین‌تعرفه‌های‌ اروپایی‌ مشابه‌ است‌. در بازار آزاد برق‌ قیمتها بین‌ ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌ تر ازتعرفه‌هایی‌ می‌باشد كه‌ به‌ مصرف‌ كنندگان‌ ارائه‌ می‌شود. در بسیاری‌ از كشورها تعرفه‌های‌ برق‌ علی‌ رغم‌ افزایش‌ در قیمت‌ بین‌المللی‌ نفت‌ و گاز طبیعی‌كاهش‌ یافتند; اما قیمت‌ برق‌ در ایتالیا بر خلاف‌ سایر كشورهای‌ دیگر بین‌ ابتدای‌ سال‌ ۲۰۰۰ تااواسط سال‌ ۲۰۰۱ به‌ میزان‌ ده‌ درصد افزایش‌ یافت‌ كه‌ این‌ افزایش‌ ناشی‌ از وابسته‌ بودن‌ صنعت‌برق‌ ایتالیا به‌ منظور تولید برق‌ به‌ هیدروكربن‌ است‌. اما در همان‌ دوران‌ تعرفه‌های‌ برق‌ در ایتالیا نیز كاهش‌ یافت‌، از علل‌ كاهش‌ تعرفه‌ می‌توان‌ به‌تعدیل‌ پول‌ ضعیف‌ رایج‌ در آن‌ كشور و به‌ تعدیل‌ تاثیرات‌ تورمی‌ روندهای‌ قیمت‌ دربازار جهانی‌نفت‌ اشاره‌ كرد. ذكر این‌ نكته‌ ضروری‌ است‌ كه‌ بالابودن‌ قیمت‌ برق‌ در ایتالیا تنها به‌ دلیل‌ افزایش‌در قیمت‌ نفت‌ نبود بلكه‌ عامل‌ مهم‌ دیگر بازدهی‌ پایین‌ نیروگاههای‌ نسبتآ قدیمی‌ آن‌ كشورمی‌باشد. یك‌ مرحله‌ ضروری‌ برای‌ داشتن‌ حق‌ انتخاب‌ این‌ است‌ كه‌ هم‌ مشتریان‌ و هم‌ عرضه‌ كنندگان‌بدون‌ هیچگونه‌ محدودیت‌ و قید و شرطی‌ به‌ شبكه‌های‌ توزیع‌ محلی‌ دسترسی‌ داشته‌ باشند.بنابراین‌ توزیع‌ بایستی‌ از اندازه‌گیری‌، عرضه‌ برق‌ و فعالیتهای‌ جزئی‌ (فعالیتهای‌ آزادی‌ هستند كه‌ بایستی‌ تحت‌ شرایط رقابتی‌ اجرا شوند) جدا گردد. این‌ روش‌ ذكر شده‌ توسط مسوولان‌ نظارتی‌ به‌وزارت‌ صنایع‌ پیشنهاد گردید. متصدی‌ سیستم‌ انتقال‌ ملی‌، یك‌ شركت‌ مستقل‌ دولتی‌ است‌.چارچوب‌ قانونی‌ كه‌ این‌ شركت‌ در آن‌ مشغول‌ به‌ فعالیت‌ است‌ به‌ منظور هماهنگی‌ با توسعه‌ بازارآزاد در حال‌ گسترش‌ است‌. Wheeling Tariff ، قوانین‌ فنی‌ برای‌ اتصال‌ تولیدكنندگان‌ وتوزیع‌كنندگان‌ به‌ شبكه‌ ملی‌، شرایط دیسپاچینگ‌ انرژی‌ و وسایل‌ اندازه‌گیری‌ از طریق‌ دستورات‌مسوولان‌ نظارتی‌ به‌ منظور ایجاد شرایط مناسب‌ برای‌ توسعه‌ در یك‌ بافت‌ پیچیده‌تر نسبت‌ به‌ قبل‌تعریف‌ و تنظیم‌ شده‌اند. متصدی‌ سیستم‌ انتقال‌ ملی‌ مالك‌ شبكه‌ نیست‌. در دو سال‌ اول‌ مشكلاتی‌ راجع‌ به‌ تعریف‌ روابطمالی‌ و در تصمیمات‌ مربوط به‌ انجام‌ یك‌ كار لازم‌ بر روی‌ شبكه‌ به‌ منظور رفع‌ انباشتگی‌، افزایش‌ظرفیت‌ اتصال‌ و اتصال‌ طرحهای‌ جدید، نمایان‌ گردید. احتمال‌ تلفیق‌ مالكیت‌ و مدیریت‌ سیستم‌انتقال‌ تحت‌ یك‌ پروژه‌ جدید كه‌ هیچگونه‌ ارتباطی‌ با تولید یا فروش‌ ندارد بایستی‌ ارزیابی‌ شود. متصدی‌ بازار برق‌ با شرایط اجرایی‌ بوسیله‌ وزارت‌ بهره‌وری‌ تدوین‌ و راه‌اندازی‌ شد ومتخصصان‌ در تلاش‌ هستند تا مبادله‌ نیرو و تجارت‌ دو جانبه‌ را در یك‌ چارچوب‌ واحد فراهم‌نمایند. اگر مبادله‌ برق‌ در ایتالیا به‌ طور مناسب‌ انجام‌ شود، وسایل‌ فنی‌ پیچیده‌ بایستی‌ توسعه‌ پیداكنند. بر خلاف‌ برخی‌ از مبادلات‌ برقی‌ كه‌ در اروپا اجرا می‌شود بازار برق‌ ایتالیا بوسیله‌ متصدی‌شبكه‌ به‌ دیسپاچینگ‌ برق‌ متصل‌ می‌شود. شروع‌ مبادله‌ نیرو می‌تواند بوسیله‌ ساختار عرضه‌ متمركزصنعت‌ برق‌ تضعیف‌ شود. مسوولان‌ نظارتی‌ آگاه‌ از این‌ مشكل‌ روند بازار را تحت‌ نظر قرار داده‌ و به‌ منظور جلوگیری‌ ازوقوع‌ كمی‌ و كاستی‌ها از وسایل‌ مناسب‌ استفاده‌ خواهند كرد.

مجلهPei می ۲۰۰۲

مترجم: رهام واقعی