پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

با زندگی‌ معامله‌ کن‌


با زندگی‌ معامله‌ کن‌

روزی‌ پسر جوانی‌ مشغول‌ تمیز کردن‌ وسایل‌ پدربزرگ‌ مرحومش‌ بود که‌ یک‌ پاکت‌ نامه‌ قرمزرنگ‌ پیداکرد. روی‌ پاکت‌ با خطی‌ زیبا و درشت‌، نوشته‌ شده‌ بود: “تقدیم‌ به‌ نوه‌ عزیزم‌”.
پسر …

روزی‌ پسر جوانی‌ مشغول‌ تمیز کردن‌ وسایل‌ پدربزرگ‌ مرحومش‌ بود که‌ یک‌ پاکت‌ نامه‌ قرمزرنگ‌ پیداکرد. روی‌ پاکت‌ با خطی‌ زیبا و درشت‌، نوشته‌ شده‌ بود: “تقدیم‌ به‌ نوه‌ عزیزم‌”.

پسر که‌ خط پدربزرگش‌ را شناخته‌ بود در پاکت‌ را باز کرد. درون‌ آن‌ نامه‌ای‌ قرار داشت‌ که‌ در آن‌ چنین‌نوشته‌ شده‌ بود:

نوه‌ عزیزم‌،

سال‌ها پیش‌ روزی‌ به‌ سراغم‌ آمدی‌ و از من‌ کمک‌ فکری‌ خواستی‌ تا بتوانی‌ در زندگی‌ات‌ به‌ موفقیت‌دست‌ یابی‌. آن‌ روز پرسیدی‌: “پدربزرگ‌، شما چگونه‌ در زندگی‌تان‌ مرد موفقی‌ بودید؟ شما هنوز با این‌سن‌ پر از انرژی‌ هستید، در حالی‌ که‌ من‌ در سن‌ جوانی‌ از تلاش‌ خسته‌ شده‌ام‌. چگونه‌ می‌توانم‌ مثل‌ شمادر زندگی‌ام‌ موفق‌ شوم‌؟”

آن‌ روز نتوانستم‌ پاسخ‌ مناسبی‌ به‌ تو بدهم‌. ولی‌ حالا که‌ روزهای‌ عمرم‌ به‌ شمارش‌ افتاده‌اند می‌دانم‌ که‌پاسخی‌ را به‌ تو مدیون‌ هستم‌، و در این‌ نامه‌ پاسخ‌ تو را به‌ سؤال‌ آن‌ روز داده‌ام‌:

تصور می‌کنم‌ موفقیت‌ افراد در زندگی‌ تا حد زیادی‌ به‌ نحو نگرش‌ افراد به‌ موضوعات‌ زندگی‌ وابسته‌است‌. من‌ آن‌ را چنین‌ می‌نامم‌: “باز نگه‌ داشتن‌ چشم‌ها به‌ روی‌ زندگی‌ و واقعیات‌ آن‌”.

اول‌ از همه‌ باید بدانی‌ که‌ زندگی‌ مملو از حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ای‌ است‌ که‌ بیشتر آن‌ها ساده‌ هستند.اگر دائمٹ مراقب‌ آن‌ها نباشی‌، نیمی‌ از شادی‌ و خوشحالی‌ را در زندگی‌ از دست‌ خواهی‌ داد. اگر گاهی‌ درانتظار مواجهه‌ با رخدادهای‌ خوب‌ باشی‌ به‌ سراغت‌ خواهند آمد.

وقتی‌ با چالش‌های‌ زندگی‌ روبه‌رو می‌شوی‌، از آن‌ها استقبال‌ کن‌. چون‌ این‌ چالش‌ها تو را از روز قبل‌،عاقل‌تر، با تجربه‌تر و قوی‌تر می‌سازند. اگر مرتکب‌ اشتباهی‌ شدی‌، بابت‌ درس‌هایی‌ که‌ از آن‌ می‌گیری‌،خوشحال‌ باش‌ و از آن‌ درس‌ها برای‌ رسیدن‌ به‌ اهدافت‌ کمک‌ بگیر.

همیشه‌ تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ باش‌، حتی‌ قوانین‌ جزیی‌ و کوچک‌. وقتی‌ از قوانین‌ تابعیت‌ کنی‌، زندگی‌برایت‌ آسان‌تر می‌شود. اگر تصور می‌کنی‌ که‌ می‌توانی‌ با تخطی‌ از قوانین‌ به‌ هدف‌ مورد نظرت‌ برسی‌،سخت‌ در اشتباه‌ هستی‌ و بدان‌ که‌ فقط خودت‌ را گول‌ می‌زنی‌.

به‌ نتیجه‌ رسیدن‌ خواسته‌های‌ واقعی‌ات‌ در زندگی‌، اهمیت‌ زیادی‌ دارد. پس‌ فکر و توجهت‌ را روی‌آن‌ها متمرکز کن‌ و برای‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ها آماده‌ شو.

ولی‌ آماده‌ باش‌ که‌ سر از جاهایی‌ جدید و ناشناخته‌ در بیاوری‌. در حالی‌ که‌ بزرگتر می‌شوی‌،مسئولیت‌های‌ زندگی‌ات‌ بیشتر می‌شوند. پس‌ آماده‌ تقبل‌ آن‌ها باش‌ و خودت‌ را برای‌ مواجهه‌ باچالش‌های‌ ناشی‌ از آن‌ها آماده‌ کن‌.

گاهی‌ باید آن‌ قدر شجاعت‌ به‌ خرج‌ بدهیم‌ تا از مقصدی‌ آشنا به‌ مقصدی‌ ناآشنا برویم‌. زندگی‌ فقط دررسیدن‌ به‌ قله‌های‌ پیروزی‌ خلاصه‌ نمی‌شود. بخشی‌ از آن‌ مربوط به‌ جابجایی‌ از یک‌ قله‌ به‌ قله‌ دیگراست‌. اگر در مسیر بین‌ دو قله‌، بیش‌ از حد تعلل‌ ورزی‌، ممکن‌ است‌ وسوسه‌ صرفنظر از رسیدن‌ به‌ قله‌دیگر، تو را از ادامه‌ راه‌ باز دارد. گذشته‌ها را در گذشته‌ رها کن‌. به‌ قله‌ بعدی‌ قدم‌ بگذار و از دیدن‌ مناظر وچشم‌اندازهای‌ جدید لذت‌ ببر.

موانعی‌ را از سر راه‌ بردار که‌ از نظر معنوی‌ و روحی‌ بر تو سنگینی‌ می‌کنند. وقتی‌ عقیده‌، دلخوری‌ یارفتاری‌ تو را به‌ تنگ‌ می‌آورد، مسیرت‌ را باز کن‌ و چیزهای‌ اضافی‌ را از سر راهت‌ کنار بزن‌. آن‌ رفتار، طرزتلقی‌ و افکاری‌ را از وجودت‌ تهی‌ کن‌ که‌ قدم‌ هایت‌ را کند می‌کنند و انرژی‌ ات‌ را تحلیل‌ می‌برند.

به‌ یاد داشته‌ باش‌ که‌ انتخاب‌هایت‌ در زندگی‌، تعیین‌ کننده‌ موفقیت‌ها و شکست‌های‌ تو هستند. پس‌همه‌ حق‌ انتخاب‌های‌ موجود را در نظر بگیر و بعد در مورد برگزیدن‌ آن‌ها تصمیم‌ بگیر. سپس‌ خود راباور داشته‌ باش‌، از جایت‌ بلند شو و پیش‌ برو.

گاه‌ و بیگاه‌ به‌ خودت‌ استراحت‌ و وقفه‌هایی‌ بده‌. این‌ وقفه‌ها احساس‌ مسئولیت‌ احیا شده‌ای‌ به‌ تومی‌دهند که‌ بتوانی‌ نسبت‌ به‌ آرزوهایت‌ متعهد باقی‌ بمانی‌ و درکی‌ مثبت‌ و سازنده‌ از چیزهایی‌ داشته‌باشی‌ که‌ بیشتر از همه‌ برایت‌ اهمیت‌ دارند.

مهم‌تر از همه‌، هرگز از خودت‌ ناامید نشو. فردی‌ در نهایت‌ برنده‌ و پیروز خواهد بود که‌ برای‌ پیروزشدن‌، تصمیم‌ قاطع‌ می‌گیرد. به‌ زندگی‌ همان‌ چیزهایی‌ را اهدا کن‌ که‌ برایت‌ مهم‌ هستند و زندگی‌ نیز درعوض‌ بهترین‌ها را برایت‌ به‌ ارمغان‌ خواهد آورد.

دوستدار همیشگی‌ تو، پدربزرگ‌