چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

شیوه های پژوهش در افكار عمومی


شیوه های پژوهش در افكار عمومی

پژوهش امری ضروری است و به همین دلیل برای انجام این مهم فراخوان داده می شود. هدف پژوهش در افكار عمومی آن است كه ما یك روش شناسی علمی دستیابی به واقعیت های فعلی در سطح افكار عمومی …

پژوهش امری ضروری است و به همین دلیل برای انجام این مهم فراخوان داده می شود. هدف پژوهش در افكار عمومی آن است كه ما یك روش شناسی علمی دستیابی به واقعیت های فعلی در سطح افكار عمومی عملكرد یك نهاد یا سازمان مورد ارزیابی قرارگیرد.درسه قلمرو كلی به "توصیف وضعیت سازمان"بپردازد.

یعنی نیازهای و توقعات افكار عمومی را شناسایی كند و بالاخره آن كه با (انجام مداخله) و ایجاد تغییرات در عوامل تاثیر گذار در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان موجبات تعالی سازمان را فراهم آورد.

اینها رسالت های پژوهش در افكار عمومی هستند.ازجمله روش های پژوهش كه به توصیف وضعیت یك سازمان می پردازد، پژوهش توصیفی است.

این نوع پژوهش بطور معمول بر اساس (داده های فعلی ) برگرفته از داده های جدید در می آیند كه بازهم به توصیف اطلاعات آن بسنده و نتیجه تحقیق اعلام می شود.

دیگر پژوهش های تحلیلی است "در این روش پژوهش " با بررسی و تحلیل عامل یا نیروی نقش گذار یا نقش پذیر در سازمان اقدام می شود. این قبیل پژوهش ها فرضیه دارند و در طراحی این رشته تحقیقات با استناد به نقطه نظرات و دیدگاه های گروه های شاهد در قالب پاسخگویان به پرسشنامه های از قبل طراحی شده در مقایسه با سایر گروه ها قرار می گیرند و اما پژوهش های تجربی با بهترین گام پژوهشی در سطح افكار عمومی است، یعنی گامی كه پس از پژوهش های تحلیلی برداشته می شود. پژوهش های تحلیلی ابزارهای لازم برای پژوهش های تجربی را فراهم می كنند.

پس از شناسایی عوامل موثر در پیشرفت یا ركود سازمان ها در آیند افكار عمومی و تایید یا رد فرضیه ها، گام پژو هش های تجربی برداشته می شود.