پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

قلاویز Bent - shand taper tap


ابزار دقیقی استکه برای ایجاد دندانه‌های داخلی بکار می‌رود. دندانه‌های قلاویز تراشیده یا سنگ زده می‌شوند. برای کارهای دقیق باید از قلاویز سنگ زده شده استفاده کرد. قلاویزها …

ابزار دقیقی استکه برای ایجاد دندانه‌های داخلی بکار می‌رود. دندانه‌های قلاویز تراشیده یا سنگ زده می‌شوند. برای کارهای دقیق باید از قلاویز سنگ زده شده استفاده کرد. قلاویزها دارای گونه‌های دو، سه یا چهار شیاره هستند و شیارهای آنها می‌تواند، راست، شیبدار یا مارپیچ باشد. قلاویزهای دستی در آغاز برای قلاویز کاری دستی ساخته می‌شوند که عبارتند از:

۱) قلاویز پیشرو

۲) میانه‌رو

۳) پس رو. قلاویز پیشرو برای شروع دندانه تراشی و قلاویز میانرو برای تراشیدن دندانه تا جائی که امکان‌پذیر باشد و قلاویز پسرو برای رساندن دندانه‌ها به انتهای سوراخ به‌کار می‌روند. مورد استفاده قلاویز پسر و هنگامی است که سوراخ بن‌بست باشد.

قلاویز نوک حلزونی برای قلاویز کردن سوراخ‌هائی راه بدر و قلاویز شیار حلزونی برای سوراخ‌های بن‌بست در مواد نرم مانند آلومینیم و منیزیم پیشنهاد می‌شود [۱۰].

قلاویز Tap

افزاری برای آنکه داخل لوله یا مهره‌ای را به شکل پیچ در آورند. قلاویز دستی را که به قطرهای مختلف است به ماشین مته می‌بندند و با آن کار می‌کنند. در قلاویزی که با ماشین کار می‌کند، می‌توان قطر دلخواه را به آن داد و از آن در تراش لوله‌های با قطرهای متفاوت استفاده کرد [۳].

قلاویزها

قلاویز ابزار دقیقی است که برای ایجاد دندانه‌های داخلی به کار می‌رود. دندانه‌های قلاویز تراشیده یا سنگ زده می‌شوند. برای کارهای دقیق باید از قلاویز سنگ زده شده استفاده کرد. قلاویز دارای گونه‌های دو، سه یا چهار شیاره هستند و شیارهای آنها می‌تواند راست، شیبدار و یا مارپیچ باشد. قلاویزهای دستی در ابتدا تنها برای قلاویزکاری دستی ساخته می‌شوند که عبارتند از:

قلاویز پیشرو، میانرو و پسرو. قلاویز پیشرو برای شروع دندانه‌تراشی و قلاویز میانرو برای تراشیدن دندانه تا جائی که امکان‌پذیر باشد و قلاویز پسرو برای رساندن دندانه‌ها به انتهای سوراخ به کار می‌روند. مورد استفادهٔ قلاویز پسرو هنگامی است که سوراخ بن‌بست باشد.

قلاویز نوک حلزونی برای قلاویز کردن سوراخ‌های راه بدر قلاویز شیار حلزونی برای سوراخ‌های بن بست در مواد نرم مانند آلومینیوم و منیزیم پیشنهاد می‌شود [ترجمه: مهندس مسعود عارفی ـ ۱۹].

۱۰ ـ دانشنامه ماشین‌کاری ـ ترجمه مهندس احمد حجتی.

۳ ـ دائرهٔالمعارف فارسی ـ غلام‌حسین مصاحب

۱۹ ـ فرهنگ اصطلاحات علمی و فنی