سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

عبدالله طباخ هروی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۸۸۰) قمری
محل تولد: هرات
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط ، نقاش و شاعر
بدان جهت به او طباخ گفته‌اند که پدر وی شغل آشپزی داشت و عبدالله در دکان پدر مشغول کار …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۸۸۰) قمری
محل تولد: هرات
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط ، نقاش و شاعر
بدان جهت به او طباخ گفته‌اند که پدر وی شغل آشپزی داشت و عبدالله در دکان پدر مشغول کار بود. اغلب تذکره‌نویسان او را در اقلام سته شاگرد جعفر تبریزی دانسته‌اند. در خط نستعلیق نیز مهارت داشت و در خط ثلث پیروی یاقوت می‌کرد. به‌ قول مؤلف "گلستان هنر" وی در زرافشانی و وصالی نیز دست داشته و اکثر کتیبه‌های عمارات هرات ، خصوصاً‌ گازرگاه و مشهد به خط او است. گویند وی ابتدا در هرات به تحصیل علوم پرداخت ، آن‌گاه به بغداد رفت و چون در آنجا نیز از کسب معلومات فراغت یافت به هندوستان رفت و در خدمت پادشاه زمان و وزراء مقامی عالی یافت و در شعر نیز قصیده‌سرا بود. مرگ عبدالله در هرات اتفاق افتاد. از شاگردان او ، حافظ فوطه‌ای ، محمود کاتب و عبدالله بیانی معروف به خواجه مروارید درخورد ذکر هستند. از آثار او: یک قطعه به قلم نستعلیق کتابت متوسط ، در ضمن سایر اقلام ، با رقم: "مشّقه‌العبدالراجی عبدالله هروی ، فی سنهٔ‌ست و اربعین و ثمانمائهٔ..."؛ یک قطعه از مرقع بایقرا - طهماسب ، به خط ریحان دو دانگ جلی و رقاع دو دانگ جلیو نسخ کتابت خفی عالی ، با رقم: "کتبه... عبدالله‌الهروی... سنهٔ تسع و خمسین و ثمانمائهٔ بدارالملک سمرقند..."؛‌ یک نسخه ادعیه ، ‌ با عنوان "حفظ‌الآیات" در ضمن سایر اقلام ، چند صفحه به قلم کتابت متوسط ، با رقم: "خدم بکتابهٔ هذه‌الدعوات... عبدالله‌الهروی... سنهٔ‌ست و ستین و ثمانمائهٔ بدارالملک هراهٔ..."؛ یک قطعه از مرقع ، به خط نسخ نیم دودانگ جلی خوش ، با رقم: "مشقه عبدالله‌الطباخ"؛ یک قطعه از مرقع ثلث سه دانگ جلی ممتاز و توقیع کتابت جلی و نسخ کتابت خفی عالی ، ‌ با رقم: "مشقه‌العبد... عبدالله‌الهروی... سنهٔ‌ست و ستین و ثمانمائهٔ..." (۸۶۶) و چندین اثر دیگر که در "احوال و آثار خوشنویسان " به آنها اشاره شده است.