یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ فوریه ۱۹۵۳ ـ مدیریت جنگ سرد در آمریکا


۲۴ فوریه ۱۹۵۳ ـ مدیریت جنگ سرد در آمریکا

۲۴ فوریه ۱۹۵۳ به کنگره آمریکا پیشنهاد شده بود: اینک که جنگ سرد کمونیسم و کاپیتالیسم یک واقعیت روز شده است باید یک مدیریت واحد جنگ سرد (آشگار و یا غیرعلنی) ایجاد شود و کار اداره …

۲۴ فوریه ۱۹۵۳ به کنگره آمریکا پیشنهاد شده بود: اینک که جنگ سرد کمونیسم و کاپیتالیسم یک واقعیت روز شده است باید یک مدیریت واحد جنگ سرد (آشگار و یا غیرعلنی) ایجاد شود و کار اداره سیاست های تبلیغاتی و فعالیتهای رسانه ای را به دست گیرد و صدای آمریکا نیز از وزارت امور خارجه جدا گردد. برای تصویب این طرح استدلال شده بود که سلاح اتمی مانع جنگ جهانی دیگری خواهد شد بنابراین مبارزات آینده به صورت جنگ سرد (نطق و نوشته) خواهد بود و برنده این جنگ جناحی است که سیاست تبلیغاتی و رسانه ای بهتر و منجسم داشته باشد.