یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

تقسیمات کشوری ایران


۳۱ دسامبر سال ۱۹۳۷(۱۰ دی ماه ۱۳۱۶) ایران دارای تقسیمات کشوری تازه شد و به ده استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید. این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. در دی ماه سال ۱۳۳۸( ژانویه …

۳۱ دسامبر سال ۱۹۳۷(۱۰ دی ماه ۱۳۱۶) ایران دارای تقسیمات کشوری تازه شد و به ده استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم گردید. این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. در دی ماه سال ۱۳۳۸( ژانویه ۱۹۶۰) این تقسیمات تغییر کرد و استانهای ده گانه ۱۷ استان شدند. تعداد شهرها نیز به ۱۴۵ شهر افزایش یافت. ایجاد استانهای تازه از کوچک کردن استانهای دهگانه صورت گرفته بود که نارضایتی به بار آورد. برای مردم فارس و کرمان کوچک شدن این دو استان پس از قرنها، قابل قبول نبوده است و تقسیمات بعدی هم از همین دست بوده است.