شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

آقائی


جنسیت: زن
نام پدر: مهتر قرای (قرائی) خراسانی
تولد و وفات: ( ... )اوایل سدهٔ دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدر او در دربار محمد‌خان ترکمان ، خدمت می‌کرد و …

جنسیت: زن
نام پدر: مهتر قرای (قرائی) خراسانی
تولد و وفات: ( ... )اوایل سدهٔ دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدر او در دربار محمد‌خان ترکمان ، خدمت می‌کرد و خود نیز معاصر محمد‌خان بود. او خود را همسنگ شعراء بزرگ دانسته است. در شعر طبعی روان و ذوقی سلیم داشته است. در برخی تذکره‌ها نام او را آقا بیگم نیز ثبت کرده‌اند. اثر وی "دیوان آقائی" است ، این بیت از او است:

زهشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد

دلا دیوانه شو ، دیوانگی هم عالمی دارد