دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

محمد حسین مازندرانی


جنسیت: مرد
نام پدر: شرف‌الدین علی بن کمال‌الدین
تولد و وفات: ( ... ) ۹۷۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از هنرمندان اهل ساری بود. از آثار وی: یک نسخه "ذخیرهٔ خوارزم‌شاهی" …

جنسیت: مرد
نام پدر: شرف‌الدین علی بن کمال‌الدین
تولد و وفات: ( ... ) ۹۷۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از هنرمندان اهل ساری بود. از آثار وی: یک نسخه "ذخیرهٔ خوارزم‌شاهی" کامل ، مجدول مذهّب ، نسخ کتابت خفی متوسط ، با رقم: "تمام شد کتاب موسوم به کتاب ذخیرهٔ خوارزم‌شاهی بتوفیق و استعانت الهی...به‌دست ضعیف...محمدحسین بن شرف‌الدین علی بن کمال مازندرانی در دارالمؤمنین ساری...سنهٔ نهصد و هفتادو هفت...".