سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

مردی كه كوشید تا كانادا یك كنفدراسیون شود (در این روز ۱۲ اوت)


مردی كه كوشید تا كانادا یك كنفدراسیون شود (در این روز ۱۲ اوت)

امروز زادروز « الیور ماوت Oliver Mowat » است كه كوشید تا كانادا به صورت یك كنفدراسیون درآید. الیور ۱۲ اوت سال ۱۸۲۰ به دنیا آمد و ۱۹ آوریل ۱۹۰۳ در گذشت. او هنگامی كهنخست وزیر( فرماندار) « اونتاریو …

امروز زادروز « الیور ماوت Oliver Mowat » است كه كوشید تا كانادا به صورت یك كنفدراسیون درآید. الیور ۱۲ اوت سال ۱۸۲۰ به دنیا آمد و ۱۹ آوریل ۱۹۰۳ در گذشت. او هنگامی كهنخست وزیر( فرماندار) « اونتاریو » بود متوجه اهمیت كنفدراسیون برای یك سرزمین مهاجرنشین مركب از مهاجران مختلف نژاد و فرهنگ شد . وی باتوجه به تعصب فرانسوی داشتن كوبكی ها ، لازمه حیات كانادا را در قرار گرفتن این كشور در چارچوب یك كنفدراسیون مشاهده كرد كه ایالات دارای اختیارات زیاد و اختیارات دولت مركزی محدود باشد. الیور سپس به نوشتن تعریف بر كنفدراسیون كانادا و تعیین اختیارات هر ایالت ، روابط ایالات باهم و با دولت مركزی پرداخت و آنگاه تلاش بسیار كرد تا این نظر خود را بقبولاند و موفق شد و به همین لحاظ به بانی كنفدراسیون كانادا مشهور شده است.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده