سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۱۶ دی ماه ۱۲۸۸ خورشیدی ـ ایجاد انجمن نجات مشروطیت در اصفهان


در پی لغو مشروطیت از سوی محمدعلی شاه، ۱۶ دی ماه ۱۲۸۸ خورشیدی نجفقلی صمصام بختیاری در اصفهان انجمن نجات مشروطه تاسیس کرد و اعلام داشت که با سه هزار سوار رهسپار تهران خواهد شد …

در پی لغو مشروطیت از سوی محمدعلی شاه، ۱۶ دی ماه ۱۲۸۸ خورشیدی نجفقلی صمصام بختیاری در اصفهان انجمن نجات مشروطه تاسیس کرد و اعلام داشت که با سه هزار سوار رهسپار تهران خواهد شد تا محمدعلیشاه را بیرون راند. صمصام به قولی که داده بود وفا کرد.

حاکم وقت اصفهان از ترس صمصام به کنسولگری انگلستان پناهنده شده بود!.