پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ مهر سال ۱۲۹۹ خورشیدی ـ روزی که ژنرال آیرونساید وارد تهران شد


۲۱ مهر سال ۱۲۹۹ خورشیدی ـ روزی که ژنرال آیرونساید وارد تهران شد

۲۱ مهر سال ۱۲۹۹ خورشیدی ژنرال آیرونساید فرمانده تازه نظامیان تحت فرمان دولت انگلستان در ایران !! وارد تهران شد. طبق معاهده ۱۹۰۷ سن پترز بورگ، انگلستان و روسیه ایران را میان …

۲۱ مهر سال ۱۲۹۹ خورشیدی ژنرال آیرونساید فرمانده تازه نظامیان تحت فرمان دولت انگلستان در ایران !! وارد تهران شد. طبق معاهده ۱۹۰۷ سن پترز بورگ، انگلستان و روسیه ایران را میان خود تقسیم کرده بودند و به خود!!! حق داده بودند که در منطقه نفود نیروی نظامی داشته باشند. پس از انقلاب بلشویکی روسیه، دولت انقلاب از دعاوی خود درقبال ایران صرفنظر کرد که دولت استعماری انگلستان با دادن رشوه نقدی به وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت و دوتن از وزیرانش امضای قرار دادی را به ایران تحمیل کرد که به قرار دا د ۹ اوت ۱۹۱۹ معروف است که به موجب آن، دولت انگلستان عملا امور مالیه و ارتش ایران هم به دست گرفت. با ورود ژنرال آیرنساید به ایران مطالعه برای انجام کودتا و ... آغاز شد که بعدا توسط ژنرال رضا خان فرمانده تیپ قزاق مستقر در قزوین انجام گرفت و ....