شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

۲۳ آبان ـ ۱۴ نوامبر ـ روزی که شاه تحقیر شد - سرنوشت مشابه پدر و پسر


دو دیدار از دیدارهای متعدد محمد رضا شاه پهلوی از آمریكا « ۲۳ آبان » و به فاصله ۲۸ سال ازهم آغاز شد . یكی از این دو سفر ۲۳ آبان ۱۳۲۸ و دیگری ۲۳ آبان ۱۳۵۶شروع شده بود كه سفر اخیر او كه ضمن آن در واشنگتن با تظاهرات دامنه دار مخالفان ایرانی اش رو به رو و تحقیر شد اخرین دیدار او به عنوان رئیس كشور ایران از آمریكا بود. تظاهراتی كه در آبان سال ۱۳۵۶ مقابل كاخ سفید واشنگتن بر ضد شاه صورت گرفت وجهه اورا درمیان هودارانش در غرب شكست و در تضعیف روحیه اش نقش موثر داشت. شاه از واشنگتن به پاریس رفت كه در آنجا هم با چنین تظاهراتی كه وسعت آن قبلا سابقه نداشت رو به رو گردید . تظاهرات ضد شاه از ان پس تا ۱۴ ماه بعد كه ایران را برای همیشه ترك گفت ادامه یافت .بسیاری از مورخان متفق القول نوشته اند كه رضا شاه و پسرش بمانند یكدیگر با سیاست و حمایت خارجی بالا آمدند و به همان گونه هم پایین رفتند و هر دو در تبعید درگذشتند و .... رضا شاه با حمایت انگلیسی ها با کودتای ۱۲۹۹ روی کار آمد و چون بعدا متمایل به آلمان شد برکنار و تبعیدش کردند و در تبعید در آفریقای جنوبی درگذشت و جسدش مدتها در مصر بود. محمد رضا شاه هم با حمایت انگلستان و آمریکا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به سلطنت باز گشت و چون پس از دو دهه دم از استقلال ملی و تمدن بزرگ زد مجبور به فرار شد و در تبعید و در به دری در مصر درگذشت و جسدش در همانجا باقی مانده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز