شنبه, ۱۸ آذر, ۱۴۰۲ / 9 December, 2023
مجله ویستا

سیاست فرهنگی چین


سیاست فرهنگی چین
کشور چین کشوری با تمدن باستانی، تاریخچه ای کهن و آداب و سنن فرهنگی متنوع میباشد. تا قبل از به حکومت رسیدن جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ تنها تعداد محدودی از امکانات فرهنگی در شهرهای متوسط و بزرگ این کشور دایر بود. اکثریت جمعیت این کشور که به طور عمده کشاورز بودند با حیات فرهنگی در انزوا قرار گرفته و کاملاً یکنواخت گذران زندگی می نمودند.
در همین اثناء هنرهای ملّی باستانی چین در ورطة نابودی قرار داشته و درآمد و زندگی نویسندگان و هنرمندان کشور از سطح استاندارد بسیار پایینی برخوردار بود.
اما پس از به قدرت رسیدن حکومت جمهوری در کشور چین رشد و توسعة فرهنگی کشور وارد مرحلة جدیدی از حیات گردید. رشد و غنای فرهنگی در چین جدید به واسطة بهبود و رشد اقتصادی ملی کشور بود. دولت چین اهمیت زیادی به رشد و توسعة هر چه بیشتر فعالیتهای فرهنگی و اجرای تعهدات فرهنگی قائل گردیده و در این راستا به دستاوردهای بزرگ و مهمی در زمینه های مختلف فرهنگی دست یافت. سیاست فرهنگی - ملی این کشور هر چه بیشتر، باگذشت زمان، مشخصتر و کاملتر میگردد. از زمان اجرای سیاست اصلاحات و ساماندهی و تغییر شکل سیاست فرهنگی، کشور چین به تلاشهای بیوقفهای درزمینة وضع قانون برای بخش فرهنگی کشور و اعمال یکسری از لوایح قانونی فرهنگی در جهت حفظ، نگهداری و ارتقاء هر چه بیشتر میراث فرهنگی کشور اقدام نموده است.
این کشور هم اکنون در مرحلة گذر به یک جامعة سوسیالیسم (جامعهگرای) قرار دارد. از جمله مشکلات کشور چین در زمینه های فرهنگی می توان به عدم برقراری تناسب و توازن مناسب میان نیازهای فرهنگی جامعه و تولیدات اجتماعی عقب مانده کشور اشاره نمود. در حال حاضر کشور چین در صدد ایجاد جامعهای سوسیالیسم (جامعه گرای) با خصوصیات و ویژگیهای چینی میباشد.
دولت چین بر این باور است که تنها زمانی که توسعة اقتصادی، سیاسی و پیشرفتهای فرهنگی کشور کاملاً متناسب گشته و پیشرفت دو جانبهای میان ابزارها و نگرشهای فرهنگی کشور رخ دهد، می توان شاهد حکومتی سوسیالیسم با مشخصات و ویژگیهای چینی در کشور بود.
● ساختارهای سازمانی و اداری
▪ ارگانهای دولتی
از جملة سازمانهای مسؤول در جهت اجرای تعهدات فرهنگی کشور می توان به ارگانهای ذیل که همگی تحت نظارت شورای دولتی فعالیت دارند اشاره نمود:
ـ وزارت فرهنگ
ـ سازمان رادیو - تلویزیون
ـ کمیسیون آموزشی دولت
ـ سازمان انتشارات دولتی
ـ کمیسیون ورزشی دولت
ـ فرهنگستان علوم اجتماعی
ـ دایرة اشیاء عتیقه دولتی
لازم به ذکر است که علاوه بر سازمانهای مذکور، مؤسسات مدیریتی هم ترازی در هر ایالت، شهر و هرکهای دارای شهرداری، به طور مستقیم و تحت نظارت دولت به فعالیت در زمینه های گوناگون هنری میپردازند.
گفتنی است که وزارت فرهنگ چین، مسؤول اجرای سیاستهای فرهنگی ملی و تعهدات فرهنگی کشور میباشد.
وزارتخانه مذکور تحت نظارت دولت و از طریق شعبات و ادارات خود در زمینه های مختلف فرهنگی به فعالیت میپردازد. در این وزارتخانه اداراتی تحت عناوین ادارة هنرهای کشور، ادارة آموزش هنرها، ادارة کتابخانه ها، ادارة روابط فرهنگی خارجی، ادارة بازار فرهنگی، اداره فرهنگ جمعی، اداره فرهنگ کودکان و اداره فرهنگ قومی به فعالیت در شاخه های گوناگون فرهنگی کشور میپردازند.
● ارگانهای غیردولتی
کلیه فدراسیونهای هنر و ادبیات کشور، سازمانهایی فرهنگی و مردمی - ملی میباشند که از ۱۲ انجمن تشکیل یافته اند. از جملة این انجمنها می توان به:
انجمن نویسندگان، انجمن فیلمسازان، انجمن نمایشنامهنویسان، انجمن رقصندگان، انجمن عکاسان انجمن خطاطان و انجمن آکروبات بازان چین اشاره نمود.
علاوه بر انجمنهای مذکور که در زمینة روابط فرهنگی داخلی کشور به فعالیت میپردازند می توان به ۲ انجمن فرهنگی - ملی کشور چین که مسؤول برقراری روابط خارجی فرهنگی با کشورهای خارجی و انجمن مردمی - ملی چین در زمینة برقراری روابط حسنه با کشورهای جهان اشاره نمود.
● دستورالعمل های کلّی سیاست فرهنگی
سیاست فرهنگی، در واقع شیوهای بنیادی جهت انجام و مدیریت تعهدات فرهنگی و همچنین بخش مهمی از قانونگذاری فرهنگی کشور چین محسوب میگردد. قوانین و لوایح سیاست فرهنگی در خصوص آثار و اشیاء تاریخی، توسعه و ارتقاء سطح فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی کشور به مورد اجرا گزارده می شود.
هدف اساسی سیاست فرهنگی کشور چین برطرف نمودن نیازهای فرهنگی مردم میباشد.
جهت نیل به چنین هدفی، کشور چین اقدام به ایجاد فرهنگی سوسیالیسم (جامعهگرای) با ویژگیها و خصوصیات چینی نموده است. از جملة اصلیترین اهداف سیاست فرهنگی کشور چین می توان به ارائه آموزشهای همگانی در جهت دستیابی مردم چین به عقاید ایدهآل، وحدت اخلاقی، آموزش مناسب و تحصیلات بالا، حس قوی از نظم و ترتیب و یک فرهنگ سوسیالیستی بومی و علمی هماهنگ با روند رو به رشد مدرنسازی کشور اشاره نمود.
جهت نیل به چنین اهداف والایی، طرح ریزی برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و ادبی جهت افزایش سطح استاندارد آرمان گرایی، اخلاقیات، آموزش و سطوح فرهنگی و علمی کشور توسط دولت چین صورت گرفته است.
علاوه بر موارد مذکور می توان به سیاستهای فرهنگی دیگر کشور از جمله سیاست ترغیب و تشویق مردم به پیروی از اصول سوسیالیسم و تأکید بر پیشرفت و گسترش فعالیتهای آکادمی، هنری و فرهنگی، تشویق و ترغیب مردم به ساخت مدارس و مؤسسات آموزشی کشور، پرورش آرمانها و اصول و فرم اجتماعی، اهمیت دادن به آداب و سنن میراث فرهنگی و تاریخی کشور و همسانسازی آن با پیشرفت فرهنگهای خارجی اشاره نمود.
● ادبیات و هنرها
رشد و توسعة ادبیات و هنرهای کشور چین به عنوان بخش مهمی از رشد و توسعة فرهنگی کشور محسوب میگردد. سیاستهای فرهنگی اتخاذ شده در زمینة ادبیات و هنرهای کشور چین به ترتیب ذیل میباشد:
۱) برگزاری مسابقات ادبی و هنری و رقابتهای فکری میان یکصد دانشآموز (که از آنها به شکوفههای گل در کشور چین یاد می شود) از یکصد مدرسه مختلف
۲) ارائه خدمات ادبی و هنری به مردم و معرفی حکومت سوسیالیسم، با خصوصیات چینی به آنها
۳) بهره گیری از آثار ادبی و هنری گذشته کشور چین و معرفی آنها در عصر حاضر
۴) حفظ و نگهداری آداب و رسوم و سنتهای قدیمی و حرکت به سمت پدیدههای مدرن. دولت چین از آزادی بیان و عقاید نویسندگان و هنرمندان کشور در جهت خلق آثار ادبی و هنری حمایت می نماید.
انتخاب موضوعات گوناگون ادبی و هنری به عهدة خود نویسنده میباشد. با این حال دولت به تشویق و ترغیب نویسندگان و هنرمندان جهت مشعوف نمودن توجه به مردم و بهینهسازی زندگی آنها میپردازد. به طور کلی دولت چین به تشویق و ترغیب آندسته از آثار هنری و ادبی که به غنای صنعتی، کشاورزی، ادبی و هنری منجر گردد میپردازد. دولت چین همچنین به تشویق نویسندگان و هنرمندان کشور جهت برگزاری مسابقات آزاد در زمینه های گوناگون هنری و برگزاری جلسات مناظره در خصوص موضوعات آکادمی میپردازد.
همچنین دولت هنرمندان کشور را به ایجاد آثاری متنوع با مضمون، شکل و سبک خاص تشویق می نماید.
به طور کلی دولت چین به خلق آثار مثبت و برجسته که برای عموم مردم جذابیت داشته و دارای مشخصات، ویژگیها و رنگ و بوی ملی باشد، خدمات شایانی ارائه می نماید.
نویسندگان و هنرمنان کشور چین به تربیت مردمی با بهترین و جدیدترین افکار فکری تأکید شده اند.
از جمله دیگر فعالیتهای فرهنگی که در کشور چین توسط دولت اجرا میگردد می توان به رشد و توسعة هر چه بیشتر ادبیات و نقد ادبی و هنری، اعطای جوایز به آثار برجسته، ارائه پیشنهادات و راهنمائیها به آثار هنری ناپخته و ناقص و رد آثاری که برای مردم مضر میباشند اشاره نمود.
کشور چین دارای تاریخچه ای قدیمی و طولانی با میراث فرهنگی فراوان میباشد. به همین علت، دولت چین همیشه به حفظ و نگهداری، مطالعه، مقایسه، جمع آوری و انتشار آثار هنری باستانی کشور پرداخته و برای آن اهمیت ویژه ای قائل است.
در این راستا، اکتشاف آثار باستانی و حفظ و نگهداری آن از جملة وظایف اصلی دولت در خصوص آثار هنری باستان کشور میباشد. در نوامبر سال ۱۹۸۲ طی برگزاری گنکرة ملی مردمی، قانون حفاظت و نگهداری از آثار و اشیاء تاریخی و عتیقة فرهنگی جمهوری خلق چین رسماً اعلام گردید.
از آن پس مطابق با نیازهای قانونی، وزارت فرهنگ چین تعداد دیگری از قوانین و آئیننامه های قانونی در خصوص حفاظت و حمایت از اشیاء تاریخی فرهنگی را اعلام نمود. در طی سال ۱۹۸۷ شورای بخش دولتی، حکمی مبنی بر انعکاس شدت عمل در برابر حفاری مقبرههای تاریخی و سرقت و قاچاق اشیاء تاریخی فرهنگی را صادر نمود.
در سال ۱۹۹۲ اصل قانونی حفاظت و نگهداری از آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی به عنوان وظیفة اصلی و اکتشاف آن به عنوان وظیفة ابتدایی دولت چین از سوی کنفرانس ملی صادر گردید.
در سال ۱۹۹۵ اصول حفاظتی مؤثرتر و منطقیتری با مدیریت و اعتبار بیشتری مطرح گردید. دولت چین در حدود ۵۵۷۵۰ مکان از اصلیترین اماکن باستانی دارای اشیاء تاریخی و عتیقه فرهنگی در سطوح مختلف را تحت حمایت خود درآورده که از این تعداد ۷۵۰ مکان در سطح ملی، ۵۰۰۰ مکان در سطح ایالتی و ۵۰۰۰۰ مکان متعلق به سطوح مختلف کشور میباشد.
● تجارت فرهنگی
از زمان اتخاذ سیاست اصلاحات و آزادی عمل به ویژه در حوزة اقتصادی سوسیالیست، بازار فرهنگی کشور چین به رشد و توسعة سریع و چشمگیری در حوزه محصولات صوتی و تصویری، کتاب، فیلم و اشیاء عتیقه و تاریخی فرهنگی دست یافته است.
تا سال ۱۹۹۶ تقریباً در حدود ۲۱۰ هزار واحد تولیدی فرهنگی کشور با حدود ۰۹/۱ میلیون کارگر درآمدی بالغ بر ۸/۲۳ بیلیون یوان در سال داشتهاند. در سال ۱۹۹۳ اصول توسعه از یک سوی و اصول مدیریتی از سوی دیگر در جریان کنفرانس ملی تجارت فرهنگی کشور چین اتخاذ گردید.
طی این کنفرانس ملّی بر ۲ مقولة رشد و توسعه فرهنگی از طریق افزایش سطح بازار فرهنگی و مقولة مدیریت بازار فرهنگی کشور تأکید خاصی شده است.
در سال ۱۹۹۴ شورای دولتی رسماً قوانین وضع شده ای در خصوص مدیریت تولیدات صوتی و تصویری را اعلام نمود. به عبارت دیگر بیشترین هزینة تخصیص یافته بر بخش فرهنگی کشور چین متوجه رشد و توسعة صنعت ضبط صدا (موسیقی) کشور گردیده است.
● انتشارات و مطبوعات
از زمان اجرای سیاست اصلاحات، تعهدات صنعت نشر و مطبوعات کشور چین به طور گستردهای افزایش یافته است.
امروزه بیش از ۲۰۰ روزنامه و تقریباً در حدود ۸۰۰۰ مجلة کثیرالانتشار با بیش از ۵۰۰ مرکز انتشاراتی و بیش از ۳۰۰ مرکز تولیدات صوتی و تصویری در کشور چین مشغول به فعالیت میباشند.
هر ساله بیش از یکصد هزار نوع کتاب و ۲۰۰ میلیون نوع مختلف از محصولات صوتی و تصویری در این کشور تولید میگردد. سیاست کشور چین در قبال صنعت نشر و مطبوعات کشور به جستجوی حقایق امور و جهتدهی صحیح به افکار عمومی تأکید دارد.
نظارت بر صنعت نشر و مطبوعات از سوی دولت تقویت یافته، به طوری که بر طبق سیاستهای فرهنگی دولت، ساختارها و چهارچوبهای آن بهینهسازی شده و کیفیت کار با پیشرفت همراه بوده است.
● فعالیتهای جمعی - فرهنگی
برآورده نمودن نیازهای فرهنگی روزافزون مردم و ارتقاء سطح فرهنگی تمام جامعه از جملة زیربناییترین اهداف توسعة فرهنگی سوسیالیستی کشور میباشد. رشد و توسعة فعالیتهای جمعی فرهنگی، به رشد و توسعة فرهنگی کشور منجر میگردد. و این مورد در واقع یکی از بزرگترین وظایف کارمندان فرهنگی کشور میباشد. در حال حاضر از جملة مفاهیم فرهنگی که از سوی دولت مورد حمایت قرار میگیرند می توان به:
فرهنگ اجتماعی (شهری)، فرهنگ روستایی، کار و تلاش و فرهنگ دانشگاهی اشاره نمود.
● فرهنگ گروه های قومی
کشور چین، کشوری چند قومیتی متشکل از ۵۶ گروه نژادی متفاوت میباشد. حقوق قانونی گروه های قومی و نژادی کشور از طریق قانون اساسی کشور مورد حمایت واقع میگردد. دولت چین همواره توجه زیادی به گروه های نژادی و قومی ساکن کشور نموده و تلاشهای گستردهای در جهت رشد و توسعة فرهنگ قومی کشور بعمل آورده است.
تمامی گروه های قومی ساکن کشور آزادانه، قادر به استفاده از زبان بومی و حفظ و نگهداری آداب و رسوم محلّی خود میباشند. دولت چین نیز اهمیت زیادی به جمع آوری و مقایسة هنرهای فولکلور کشور قائل شده است.
در جهت تحقق بخشیدن به این امر و ایجاد یکپارچگی و اتحاد میان گروه های مختلف قومی - نژادی ساکن کشور دولت چین اقدام به وضع سیاست برقراری رقابت میان یکصد دانشآموز چینی (یکصد شکوفة گل از یکصد مدرسه در نواحی مختلف چین) و همچنین اجرای سیاست، حفظ و نگهداری آداب و سنن قدیمی همزمان با حرکت در جهت زندگی مُدرن نموده است.
طی چند دهة اخیر فعالیتهای گستردهای در زمینة کشف، جمع آوری، ساماندهی و بکارگیری اشکال مختلفی از ادبیات گفتاری، موسیقی، رقص و مجموعه نمایشهای سنتی به اجرا درآمده و موفقیتهای زیادی نیز در این رابطه کسب گردیده است.
● روابط بین المللی فرهنگی
با اینکه کشور چین دارای ملتی با تمدن باستانی و فرهنگ غنی ملی میباشد امّا بدون برقراری روابط مشترک با سایر تمدنهای بشری قادر به توسعه و ارتقاء هنر و رشته های فرهنگی و هنری موجود خود نمیباشد.
دولت چین نه تنها به حفظ و نگهداری فرهنگ ملی خود پرداخته بلکه اهمیت زیادی برای فرهنگ سایر کشورهای جهان قائل میباشد.
سیاست فرهنگی خارجی کشور چین مبنی بر نگهداری فرهنگ بومی و ملی بعنوان فرهنگ پایة کشور، و استفاده از فرهنگ و تمدن سایر کشورهای جهان از طریق انجام مبادلات گوناگون و در جهت استفاده از نقاط قوت آنها در درجة دوم اولویت قرار میگیرد. بنابراین می توان گفت که سیاست فرهنگی خارجی چین به الگوبرداری از نقاط قوت فرهنگهای مختلف جهان، همگام با معرفی دستاوردهای فرهنگی خود به جهان و مبارزة قطعی با فساد تدریجی عقاید منحط و فرهنگهای نادرست میپردازد.
از سال ۱۹۹۶ کشور چین تعداد ۱۳۷ قرارداد با بیش از ۱۰۰ کشور جهان در زمینة روابط پایدار فرهنگی به امضاء رسانده است. این در حالی است که این کشور با بیش از ۱۶۰ کشور جهان در زمینه های مختلف فرهنگ، هنر، آموزش، ورزش، علوم، بهداشت عمومی، روزنامهنگاری، صنعت نشر، باستانشناسی، مذهب، فیلم، رادیو، تلویزیون و غیره همکاریهای نزدیک برقرار کرده است.
● سیاستهای اقتصادی حوزة فرهنگ
سیاستهای اقتصادی حوزة فرهنگ در واقع به ایفای نقش نظارتی، مشاوره ای، برنامه ریزی و تعدیلی در زمینة مدیریت فرهنگی پرداخته و در واقع مهمترین ابزار مدیریت فرهنگی کشور چین محسوب میگردد. در سال ۱۹۹۴ دولت مرکزی رسماً قوانین ویژة سازمانهای فرهنگی را که با بودجة دولت به فعالیت میپردازند را اعلام نمود.
در سال ۱۹۹۶ شورای دولتی قوانین دیگری با جامعیت بیشتر در زمینة سیاستهای اقتصادی حوزة فرهنگ کشور چین را منتشر نمود. از جملة مهمترین سیاستهای اقتصادی اعمال شده بر حوزة فرهنگ می توان به:
۱) افزایش سرمایه گذاری در حوزة فعالیتهای هنری و فرهنگی
۲) تقویت زیرساختهای فرهنگی
۳) راه اندازی سیستم کارآمد جمع آوری و تهیة بودجه
۴) اتخاذ سیاستهای کارآمد در زمینة اخذ یا معافیت مالیاتی حوزة فرهنگ و هنر اشاره نمود.
● پروژه های فرهنگی
به منظور تقویت و افزایش آثار فرهنگی و هنری کشور، مؤسسات فرهنگی دولتی با همکاری دیگر سازمانهای مربوطه و دولتهای محلی اقدام به انجام پروژه های مهم فرهنگی در زمینه های مختلف نموده اند. از جمله این پروژه ها می توان به پروژه های ذیل اشاره نمود:
۱) پروژه ای با عنوان قاصدک (dandelion) : پروژة مذکور، طرحی ملی جهت تأسیس پارکهای فرهنگی ویژة کودکان روستایی کشور چین میباشد.
۲) پروژة انتقال «فرهنگ به مناطق روستایی: پروژة مذکور، پروژه ای ملّی در جهت سازماندهی گروه های نمایشی حرفه ای، تأسیس کتابخانه ها در مناطق ییلاقی و روستایی کشور به منظور استفاده روستائیان و کشاورزان و ارتقاء سطح مبادلات فرهنگی میان مناطق روستایی و شهری کشور میباشد.
۳) پروژة تحت عنوان پروژة دانش: پروژة مذکور، پروژه ای ملی جهت حمایت از فرهنگ کتابخوانی و مطالعه به منظور ارتقاء تمدن اجتماعی کشور میباشد که توسط کتابخانه های دولتی کشور به اجراء درآمده است.
۴) پروژة فرهنگ طلایی: پروژه مذکور، پروژه ای ملی است که از جملة دستاوردهای آتی آن می توان به:
ـ تأسیس و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگ و هنر ملی و امور فرهنگی
ـ راه اندازی شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های کشور
ـ راه اندازی شبکه اطلاع رسانی مراکز هنری
ـ راه اندازی شبکه اطلاع رسانی موزه ها و اشیاء تاریخی کشور
ـ راه اندازی شبکه اطلاع رسانی در زمینة مدیریت تجارت فرهنگی
ـ راه اندازی شبکه اطلاع رسانی در زمینة روابط بین المللی اشاره نمود.
تمامی پروژه های مذکور هنوز تحت بررسی و مطالعه میباشند. کار آماده سازی شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های کشور تقریباً به پایان رسیده، به طوری که تا سال ۲۰۰۲ اغلب کتابخانه های کشور که در حوزة شهرداریها قرار دارند و ۳۰% از کتابخانه های موجود در بخشهای مختلف کشور را تحت پوشش قرار میدهد. در واقع اطلاع رسانی ملی از طریق ارتباط با اینترنت صورت گرفته و منابع اطلاعاتی کتابخانهای از طریق اسناد الکترونیکی در دسترس شهروندان چینی قرار داده می شود.
۵) پروژة بین المللی هنر: از سال ۱۹۹۵ یکسری از پروژه های بین المللی هنری توسط وزارت فرهنگ کشور چین به منظور ارتقاء سطح تبادلات فرهنگی بین المللی صورت گرفته است.
تاکنون پروژه های بین المللی در حوزة هنرهای نمایش، اُپرا و موسیقی سنفونی ارائه گردیده است. پروژة بین المللی هنرهای زیبای در سال ۱۹۹۸ برگزار گردید. در سالهای آتی نیز پروژة بین المللی موسیقی فولکلور و پروژة بین المللی رقص فولکلور، برگزار میگردد.● تقویت‌ ساختار فرهنگ‌ عمومی‌
دولت‌ چین‌ به‌ منظور تقویت‌ و غنی‌ ساختن‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و گسترش‌ اطلاع‌رسانی‌ فرهنگی‌ در کشور بر تلاش‌های‌ خودخواهد افزود.."لی‌ لان‌ چینگ‌" معاون‌ نخست‌ وزیر چین‌ در اجلاس‌ دو روزهِ اخیر ملی‌ در خصوص‌ امور فرهنگی‌ در چین‌ گفت‌ که‌ دولت قصد دارد مبالغ‌ بیشتری‌ برای‌ ایجاد تسهیلات‌ فرهنگی‌ برای‌ مردم‌ چین‌ به‌ ویژه‌ کشاورز ان‌ اختصاص‌ دهد. وی‌ افزود که‌ بااختصاص‌ این‌ وجوه‌ تمام‌ شهرک های‌ چین‌ تا سال ۲۰۰۵ از یک‌ مرکز فرهنگی‌ و یک‌ کتابخانهِ عمومی‌ بهره‌ مند خواهند شد.
یکی‌ از این‌ کوشش‌ها اجرای‌ طرح‌ ایجاد نظام‌ اطلاع‌رسانی‌ است‌ که‌ ساکنان‌ هر شهرک‌ را قادر می‌سازد به‌ تبادل‌ اطلاعات فرهنگی‌ بپردازد
به‌ گفته‌ "سون‌ جیاجنگ‌" وزیر فرهنگ‌ چین‌ با استفاده‌ از شبکه‌ اینترنت‌ و فناوری‌ ارتباطات‌ ماهواره‌ای‌، این‌ نظام‌ اطلاع‌رسانی می‌تواند حتی‌ مردم‌ مناطق‌ محروم‌ و فقیر غربی‌ و شمالی‌ را که‌ کمتر فرصت‌ دست‌یابی‌ به‌ اطلاعات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ را دارند، منتفع‌ سازد.
طبق‌ آمار سال ‌ ۲۰۰۰، تنها ۳ درصد از جمعیت‌ کشور به‌ تماشاخانه‌ها رفته‌ و شش‌ درصد از آنان‌ از نمایشگاه‌ها و موزه‌ها دیدن کرده‌اند
۵۷شهرک‌ از میان‌ ۲۱۰۰ شهرک‌ موجود فاقد مکانی‌ برای‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ هستند و۱۴۴ بخش‌ نیز کتابخانه‌ ندارند.
● تئاتر
▪ حضور سرمایه‌های‌ خارجی‌ در بازار هنر
وزارت‌ فرهنگ‌ چین‌ در حال‌ تجدید نظر در مقررات‌ موجود در زمینهِ مدیریت‌ بر اجرای‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ هنری‌ جهت تطابق‌ با نیازهای‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ و بر اساس‌ اصل‌ برابری‌ و عدم‌ تبعیض‌ است‌ . بر اساس‌ مقررات‌ جدید سرمایه‌گذاران خارجی‌ و هنرمندان‌ کشورهای‌ دیگر می‌توانند از این‌ پس‌ حضور بیشتری‌ در بازار هنرهای‌ نمایشی‌ چین‌ داشته‌ باشند و در این قلمرو بیشتر سرمایه‌گذاری‌ کنند.معاون‌ اداره‌ اجرایی‌ بازار فرهنگی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ چین‌ گفت‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ فعلی‌ خارجی‌ها مجاز به‌ فعالیت‌ در بخش هنرهای‌ اجرایی‌ و سرمایه‌گذاری‌ در مکان‌های‌ هنری‌ و حتی‌ همکاری‌ در این‌ زمینه‌ نیستند. طبق‌ مقررات‌ جدید خارجیان می‌توانند در ساخت‌ مکان‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند. اما در زمینه‌ اداره‌ و مدیریت‌ آنها و یا فرایند تصمیم‌گیری‌ در این‌ زمینه‌ دخالتی‌ ندارند. به‌ گفته‌ این‌ مقام‌ چینی‌ مقررات‌ جدید چگونگی‌ اجرای‌ برنامه‌ها، تولید ومدیریت هنری‌ را روشن‌تر خواهد نمود. این‌ راهی‌ است‌ که‌ پیش‌ از این‌ برخی‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ پیموده‌اند.هم‌چنین‌ بنابه‌ مقررات‌ جدید ادارات‌ و شرکت‌های‌ بزرگ‌ با تجربه‌ و با سرمایه‌های‌ بیشتر برای‌ گسترش‌ همکاری‌ و سرمایه‌گذاری‌ و ادغام‌ ادارات‌ و موِسسات‌ و شرکت‌های‌ کوچک‌تر و تاسیس‌ دفاتر و شعبات‌ جدید درمناطق‌ مختلف‌ چین تشویق‌ خواهند شد.
به‌ علاوه‌ شبکه‌ای‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ هنری‌ متنوع‌ نمایشی‌ در مناطق‌ گوناگون‌ در سراسر چین‌ ایجاد خواهد گردید.
● سینما
▪ احداث شهرکهای‌ نمایش‌ فیلم‌
بر اساس‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ دو شرکت‌ معتبر بلژیکی‌ و شرکت‌ معاملات‌ ملکی‌ پکن‌، بزرگ‌ترین‌ مرکز نمایش‌ فیلم‌های سینمایی‌ طی‌ دو سال‌ آینده‌ در پکن‌ تاسیس‌ خواهد گردید. این‌ شهرک‌ که‌ در زمینی‌ به‌ مساحت ۶۰۸۰‌ هزار متر مربع‌ احداث می شود، دارای ۲۵ سالن‌ نمایش‌ فیلم‌ خواهد بود که‌ هر سالن‌ گنجایش‌ حدود ۸۰۰ نفر را دارد. هم‌ زمان‌ حدود بیست‌ هزار نفر می‌توانند در سالن‌های‌ متعدد این‌ مجتمع‌ به‌ تماشای‌ فیلم‌ بپردازند. در این‌ شهرک‌ از آخرین‌ فن‌آوری‌های‌ پیشرفته‌ دیجیتالی‌ و ماهواره‌ای‌ برای‌ نمایش‌ فیلم‌ استفاده‌ خواهد شد.
● دایره المعارف‌ها
بخشی‌ از قدیمی ترین‌ و بزرگ‌ترین‌ دایره المعارف‌ جهان‌ به‌ نام‌ "یونگله‌ دادیان‌" (YongleDadian) به‌ صورت کپی‌ از روی نسخهِ اصلی‌ خطی‌ آن‌ از سوی‌ کتابخانهِ ملی‌ چین‌ منتشر گردید. این‌ دایره المعارف‌ عظیم‌ که‌ بین‌ سال های‌ ۱۴۰۷ ۱۴۰۳میلادی‌ و در دوران‌ حاکمیت‌ سلسله امپراطوران‌ مینگ ۱۶۴۴- ۱۳۶۸میلادی‌) تالیف‌ شده‌ دارای ‌ ۲۲۸۷۷ جلد (دفتر) در ۱۱۰۹۵ مجلد بوده‌ که بزرگ ترین ‌ و قدیمی ترین دایره المعارفی‌ است که‌ تاکنون‌ در جهان‌ تهیه‌ و تالیف‌ گردیده‌ است‌. هم اکنون‌ از این‌ اثر ارزشمند عظیم‌ فرهنگی‌ تنها حدود ۸۰۰ جلد (دفتر) باقی‌ مانده‌ و مابقی آن‌ در اثر حملات‌ نظامی‌ و یورش اشغالگران‌ خارجی‌ به‌ سرزمین‌ چین‌ و به‌ مرور زمان‌ نابود شده‌ و از بین‌ رفته‌ است‌. از ۸۰۰ جلد مذکور تنها ۴۰۰ جلد در چین نگهداری‌ می شود که ‌۲۲۱ جلد آن‌ در کتابخانه ملی‌ این‌ کشور است‌ و بقیهِ جلدها به ‌ ۸ کشور و منطقه خارجی‌ منتقل‌ شده‌اند. هم‌ اکنون‌ در کتابخانه کنگره آ مریکا ۴۱ جلد، در انگلیس ‌ ۵۱ جلد و در آلمان ۵ جلد از این‌ دایره المعارف‌ موجود است‌ و بقیه جلدها در کشورهای‌ ژاپن‌، کره جنوبی‌ و ... پراکنده‌ است‌ و ۶۴ جلد موجود در اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ و ۳ جلد موجود در آلمان‌ شرقی‌ سابق‌ در اوایل ‌ ۱۹۵۰ به‌ چین‌ بازگردانده‌ شد.طبق‌ گفتهِ کارشناسان‌ و محققان‌، آن‌چه‌ از این‌ ذخیرهِ عظیم‌ فرهنگی‌ باقی‌ مانده‌ و در دسترس‌ است‌، تنها سه‌الی‌ چهار درصدکل‌ مجموعهِ اصلی‌ را تشکیل‌ می‌دهد.برای‌ خلق‌ این‌ اثر عظیم‌ فرهنگی ، امپراطور چنگ (Cheng Zu) از امپراطوران‌ سلسلهِ مینگ ، در سال ‌۱۴۰۳، بیش‌ از ۳۰۰۰ نفر از دانشمندان‌ و علما و متخصصین‌ وقت‌ از سراسر چین‌ را مامور به‌ نگاشتن‌ آن‌ نمود که‌ گردآوری‌، تهیه‌ و تالیف‌ آن‌ تا سال ۱۴۰۷ به‌ مدت‌ چهار سال‌ به‌ طول‌ انجامید. گروه‌ محققین‌ و موِلفین‌ برای‌ تدوین‌ این‌ دایره المعارف ‌ ۲۲۸۷۷ جلدی‌، علاوه‌ براستفاده‌ از کلیهِ کتب‌ و اسناد و مدارک‌ موجود در آرشیو امپراطوری، بیش‌ از ۸۰۰۰جلد کتب‌ مختلف‌ را از سراسر چین خریداری‌ نمودند.این‌ دایره المعارف‌ پس‌ از نگارش‌ در اختیار امپراطور قرار گرفت‌ و همیشه‌ جزئی‌ از ذخایر و گنجینه‌های‌ دربار محسوب می‌شد. طبق‌ اظهار نظر کارشناسان‌ و محققین، دایره المعارف‌ "یونگله‌ دادیان‌" ۱۲ برابر بزرگ تر از دایره المعارف‌ مشهوردیدروت‌ فرانسوی‌ است‌ که‌ در قرن‌ هیجدهم‌ تدوین‌ گردیده‌ است‌.بخش‌ عمده ای‌ از این‌ دایره المعارف‌ به‌ هنگام‌ اشغال‌ پکن‌ توسط‌ نظامیان‌ انگلیسی‌، آمریکایی، روسی‌ و ژاپنی‌ در ‌‌سال‌۱۹۰۰به‌ آتش‌ کشیده‌ شده‌ و یا به‌ غارت‌ رفته‌ و به‌ کشورهای‌ یاد شده‌ منتقل‌ و توسط‌ فرصت‌طلبان‌ سودجو به‌ کلکسیونرهای خصوصی‌ اروپایی‌ و آمریکایی‌ فروخته‌ شد.
کتابخانهِ ملی‌ پکن ، به‌ مناسبت‌ ششصدمین‌ سال‌ تدوین‌ دایره المعارف‌ "یونگله‌ دادیان‌" برای‌ اولین‌بار اقدام‌ به‌ برگزاری‌ یک سمپوزیوم‌ بین‌ لمللی‌ نمود که‌ تعدادی‌ از کارشناسان‌ و محققین‌ چینی‌ و کشو رهای‌ مداخله‌گری‌ که‌ توسط‌ نیروهای‌ نظامی‌ آنان بخش‌ زیادی‌ از این‌ مجموعه‌ نابود شد، در آن‌ شرکت‌ کرده‌ و ضمن‌ تاکید بر اهمیت‌ حفظ‌ این‌ گنجینهِ گران‌بهای‌ بشری‌،خواستار بازگرداندن‌ آن‌ بخش‌ از این‌ مجموعه‌ که‌ در کشورهای‌ دیگر نگهداری‌ می‌شود به‌ چین‌ شده‌ و تاکید نمود ند که‌ این‌ اثرارزشمند متعلق‌ به‌ چین‌ است‌ و بایستی‌ در چین‌ نگهداری‌ شده‌ و در همین‌ کشور نیز منتشر و مورد بهره‌برداری‌ همهِ علاقه‌مندان‌ به‌ علم‌ و دانش‌ قرار گیرد.در این‌ سمپوزیوم‌ که ‌ ۹۰ نفر محقق‌ از ۵۰ کشور و موِسسهِ بین‌المللی‌ حضور داشتند، آقای‌ دیوید هلی‌ ول‌ محقق‌ و استاددان شگاه‌ آکسفورد یک‌ نسخه ‌CD یک‌ جلد از دایره المعارف‌ فوق‌ را که‌ دو سال‌ پیش‌ به‌ صورت‌ اتفاقی‌ در کتابخانهِ دانشگاه آبردین ‌ (Aberdeen) به‌ دست‌ آورده‌ بود را تقدیم‌ کتابخانهِ ملی‌ چین‌ نمود و بدین‌ ترتیب‌ تعداد مجله های‌ موجود این دایره المعارف‌ در انگلیس‌ که‌ تاکنون‌ شناسایی‌ شده ‌ را به‌۵۱ جلد رساند. این‌ جلد از دایره المعارف‌ حدود یک‌ صد سال‌ پیش توسط‌ شخصی‌ به‌ نام‌ جیمز روسل‌ بریزر (James Russeli Brazer)که‌ در آن‌ زمان‌ در ادارهِ گمرکات‌ دریایی‌ امپراطوری‌ انگلیس شاغل‌ بوده‌ است‌، به‌ کتابخانه دانشگاه‌ آبردین‌ اهدا گردیده‌ است‌.این‌ مجموعه‌ به‌ دلیل‌ حجم‌ زیاد آن‌ تاکنون‌ منتشر نشده‌ و به‌ صورت‌ خطی‌ باقی‌مانده‌، کتابخانه ملی‌ چین‌ به‌ منظور احیای‌ این اثر عظیم‌ فرهنگی‌ و در اختیار عموم‌ قرار دادن آن ، از دسامبر سال ‌۲۰۰۱ اقدام‌ به‌ آماده‌سازی‌ و تصویربرداری‌ از متن‌ اصلی جلدهای‌ موجود در این‌ کتابخانه‌ نموده‌ و آنان‌ را برای‌ چاپ‌ و انتشار آماده‌ نموده‌ است‌ که‌ تا یک‌ سال‌ و نیم‌ آینده‌ کلیه جلدهای‌ موجود در چین‌ به‌ صورت‌ عکسبرداری‌ شده‌ و در قطع‌ و اندازه کتاب‌ اصلی‌ به‌ چاپ‌ خواهد رسید. بنا به‌ گفته مسئول‌ انتشارات‌ کتابخانه ملی‌ چین‌، برای‌ اولین‌بار تلاش‌ شده‌ است‌ که ‌این‌ نسخه خطی‌ در قطع‌ و اندازه‌ و شکل‌ و رنگ اصلی‌ خود به‌ چاپ‌ برسد تا خواننده‌ احساس‌ نماید که‌ نسخه اصلی‌ آن‌ را مورد مطالعه‌ قرار داده‌ است‌.کتابخانه ملی‌ چین‌ در نظر دارد پس‌ از اتمام‌ کار چاپ‌ نسخ‌ موجود درچین ، کار هماهنگی‌ با سایرکشورهایی‌که‌ بخشی از این دایره المعارف‌ در آنها نگهداری‌ می‌شود را برای‌ آماده‌سازی‌ و انتشار بقیه جلدها آغاز نماید.
● ادبیات‌ کودکان‌
با باز شدن‌ درهای‌ کشور به‌ روی‌ دنیا، چینی‌ها بیشتر به‌ مطالعهِ کتاب‌های‌ پر فروش‌ بین‌المللی‌ روی‌ می‌آورند. سری‌ کتاب های هری‌ پاتر و Goosebums روز به‌ روز طرفداران‌ بیشتری‌ بین‌ علاقه‌مندان‌ به‌ مطالعه کتاب‌ در میان‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ پیدا می‌کند. ترجمه چینی‌ سری‌ کتاب ‌های‌ هری‌ پاتر که‌ داستان‌ یک‌ شاگرد مدرسه جادوگری‌ است ، برای‌ اولین‌ بار دراکتبر سا ل۲۰۰۰ منتشر شد. در حالی‌ که‌ پرفروش‌ترین‌ کتاب‌های‌ کودکان‌ چین‌ حداکثر با بیست‌ هزار تیراژ منتشر می‌شود. کتاب‌ هری پاتر در اولین‌ چاپ‌ در تیراژ دویست‌ هزار نسخه‌ منتشر شد تا آخر سال‌ هفت‌ بار تجدید چاپ‌ گردید و مجموعاً ششصد هزارنسخه‌ چاپ‌ شد که‌ در تاریخ‌ انتشار کتاب‌های‌ کودکان‌ بی‌سابقه‌ بود.درسه‌روزاول‌ انتشار آن‌،مجموعاً یکصد و هشتاد هزارنسخه‌ در کتاب‌فروشی‌های‌ سراسر چین‌ به‌ فروش‌ رفت‌. تنها یک‌ کتاب‌فروشی‌ در خیابان‌ وانفوجینگ‌ چهار صد نسخه‌ از آن‌ رادر یک‌ روز فروخت‌ و مردم‌ برای‌ خرید آن‌ در مقابل‌ کتاب‌فروشی‌ها صف‌های‌ طولانی‌ تشکیل‌ داده‌ بودند. علی‌رغم‌ این‌ که برخی‌ از والدین‌ و معلمین‌ نسبت‌ به‌ تاثیر ات‌ سوِ و اغوا کننده‌ کتاب‌ به‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ هشدار می‌دادند که‌ خواندن‌ این کتاب‌ها کودکان‌ را خیالاتی‌ و روِیایی‌ می‌کند، هجوم‌ نوجوانان‌ برای‌ تهیهِ نسخه‌ای‌ از آن‌ هم‌چنان‌ادامه‌ داشت‌. این‌ در حالی است‌ که‌ کتاب‌های‌ نویسندگان‌ داخلی‌ خیلی‌ کمتر از این‌ میزان‌ طرفدار دارد. در سراسر کشور چین‌ بیش‌ از ۳۰۰۰ نویسنده کتاب‌ کودک‌ وجود دارد و هرگز آثار آنان‌ چنین‌ هیجانی‌ در بازار نشر کتاب‌ کودک‌ ایجاد نکرده‌ است‌. بهترین‌ کتاب‌های‌ تالیف نویسندگان‌ داخلی‌ برای‌ کودکان‌ حداکثر حدود یکصد هزار نسخه‌ فروش‌ داشته‌ که‌ تعداد این‌گونه‌ آثار خیلی‌ کم‌ و نادر است‌.
برخی‌ با تعجب‌ می‌پرسند که‌ نویسندگان‌ داخلی‌ چه‌ شده‌اند که‌ آثار نویسندگان‌ بین‌المللی‌، بازار نشر کتاب‌ کودک‌ چین‌ راتسخیر کرده‌ است‌. رئیس‌ انتشارات‌ کتاب‌های‌ کودک‌ چین‌ می‌گوید: پس‌ از آغاز اصلاحات‌ و درهای‌ باز اقتصادی‌، تغییرات جدی‌ در بازار نشر کتاب‌ کودک‌ ایجاد شده‌ است‌. در سال ‌ ۲۰۰۰ هفت‌ هزار عنوان‌ کتاب‌ کودک‌ منتشر شده‌ که‌ در مقایسه‌ باسال ‌ ۱۹۸۰ که‌ تنها ۲۴۴۶ عنوان‌ منتشر گردید س یر صعودی‌ داشته‌ است‌. در سال ‌ ۱۹۷۸ تنها دو ناشر ویژه‌ کتاب‌ کودک‌ وجود داشت‌ در حالی‌ که‌ الان‌ بیش‌ از ۳۰ موِسسهِ انتشاراتی‌ در این‌ زمینه‌ فعالیت‌ می‌کند و حداقل‌ در هر استان‌ و منطقهِ خود مختار یک‌ ناشر کتاب‌ کودک‌ وجود دارد. بین‌ سالهای ‌۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ بیش‌ از یک‌ میلیارد نسخه‌ کتاب‌ کودک‌ در سراسر کشور به فروش‌ رفته‌ است‌ که‌ به‌طور متوسط‌ سالی‌ دویست‌ میلیون‌ نسخه‌ می‌گردد. اگر چه‌ بازار گسترده‌ و وسیع‌ است‌ ولی‌ میزان فروش‌ همین‌قدر است‌. علت‌ بالا نبودن‌ فروش‌ عدم‌ علاقهِ کودکان‌ و والدین‌ به‌ کتاب‌های‌ داخلی‌ است‌. مردم‌ چین‌ از سابقهِ طولانی‌ ادبیات‌
تخیلی‌ برخوردار هستند. کتاب‌ "سفر به‌ غرب‌" داستان‌ افسانهِ مشهوری‌ است‌ که‌ در دوران‌ سلسلهِ مینگ(۱۶۴۴- ۱۳۶۸ میلادی‌) توسط‌ شخصی‌ به‌ نام‌ "ووچنگ‌ ان‌" نوشته‌ شده‌ است‌. داستان‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌های‌ ماجراجویی از جمله‌ یک‌ میمون‌ جادویی‌ یک‌ مانک‌ و یک‌ خرس‌ است‌. ولی‌ بنا به‌ گفتهِ ناشر کتاب‌های‌ هری‌پاتر، ادبیات‌ امروزین‌ چین فاقد احساسات‌ است‌ و نمی‌توان‌ کتابی‌ به‌ خوبی‌ کتاب‌ هری‌ پاتر پیدا کرد که‌ حتی‌ تعداد زیادی‌ خوانندهِ بزرگ‌سال‌ را هم‌ به خود جذب‌ کرده‌ است‌. خوانندگان‌، منتقدین‌ ادبی‌ و ویراستاران‌ همگی‌ معتقدند که‌ نویسندگان‌ امروزی‌ دیگر قصه‌ نمی‌نویسند بلکه‌ به‌ تفصیل‌ و تشریح‌ آداب‌ و رسوم‌ کسل‌ کننده اجتماعی‌ می‌پردازند. در نتیجه‌ طرفداری‌ ندارند.
به‌ گفته یکی‌ از منتقدین آثار کودکان‌، نویسندگان‌ کتاب‌های‌ پرفروش‌ غربی‌ برخلاف‌ نویسندگان‌ داخلی‌ آثار خود را مشحون‌ از تخیل‌ می‌کنند که خواننده‌ را عمیقاً درگیر داستان‌ می‌کند. اغلب‌ کودکان‌ چین‌ به‌ خواندن‌ داستان‌های‌ چینی‌ تمایل‌ دارند ولی‌ آثار نویسندگان فعلی‌ آن‌قدر جذاب‌ نیست‌. دوران‌ طلایی‌ ادبیات‌ کودک‌ چین‌ دهه ۱۹۹۰ بود که‌ در این‌ مدت‌ کتاب‌هایی‌ نظیر "پسری‌ به‌ نامجیالی‌" و "دسته سوم‌" از بازار خوبی‌ برخوردار بودند. آثار آقای‌ جنگ‌ یوان‌ جیه‌ نمونه موفق‌ دیگری‌ از آثار این‌ دوران‌ است‌ کهداستان‌های‌ افسانه‌ای‌ وی‌ پر جاذبه‌ و کشش‌دار بود و در مجله‌ای‌ که‌ خودش‌ سردبیر آن‌ بود چاپ‌ می‌کرد و طرفداران‌ زیادیبین‌ دانش‌آموزان‌ دوره ابتدایی‌ و راهنمایی‌ داشت‌. با تغییر جامعهِ چین‌ در یکی‌ دو دههِ اخیر، ذائقهِ هنری‌ کودکان‌ نیز تغییریافته‌ است‌. ولی‌ نویسندگان‌ همراه‌ با این‌ تغییرات‌ تحول‌ نیافته‌اند و هنوز هم‌ بر سبک‌ و سیاق‌ گذشته‌ داستان‌ می‌نویسند که برای‌ کودکان‌ امروز مضحک‌ و خنده‌دار است‌. یکی‌ دیگر از دلایل‌ سقوط‌ بازار کتاب‌های‌ داخلی‌ عدم‌ استفاده‌ از روش‌های جدید تبلیغ‌ آثار جدید است‌. سریال‌های‌ تلویزیونی‌ که‌ بر اساس‌ داستان‌ کتاب‌ها تولید می‌شوند نیز تاثیر به‌ سزایی‌ در شهرت و معروفیت‌ کتاب‌ها دارند. آثار نویسندگان‌ داخلی‌ فاقد سیستم‌ تبلیغ‌ و معرفی‌ آثار تازه‌ چاپ‌ هم‌چون‌ سری‌ کتاب‌های‌ هری پاتر است‌. آنها تنها به‌ چاپ‌ یک‌ آگهی‌ و یا انتشار اطلاعیه‌ برای‌ معرفی‌ آثار تازه‌ منتشر شده‌ کفایت‌ می‌کنند در حالی‌ که‌ مثلا‌ً ناشر آثار هری‌ پاتر از روش‌های‌ مختلفی‌ برای‌ تبلیغ‌ این‌ کتاب‌ استفاده‌ می‌کند. یکی‌ از ناشرین‌ می‌گوید هنوز خیلی‌ چیزها هست‌ که‌ ما باید از همکاران‌ خارجی‌ خود یاد بگیریم‌. وی‌ معتقد است‌ انتشار بیشتر آثار پرفروش‌ خارجی‌ در چین‌ به نویسندگان‌ داخلی‌ شناخت‌ و آگاهی‌ بیشتری‌ برای‌ خلق‌ آثار جدید می‌دهد و ناشرین‌ هم‌ با راه‌ و روش‌های‌ جدید نشر کتاب کودک‌ بیشتر آشنا می‌شوند . با این‌ همه‌ دست‌اندرکاران‌ نشر کتاب‌ کودک‌ نسبت‌ به‌ گسترش‌ و توسعهِ این‌ بخش‌ از چاپ‌ کتاب خوش‌بین‌ هستند و می‌گویند بخش‌ کتاب‌ کودک‌ آینده خوبی‌ دارد و به‌ نویسندگان‌ داخلی‌ می‌توان‌ اطمینان‌ د اشت‌.
● سایت‌های‌ فرهنگی‌
از سال۱۹۹۹ کمیته‌ای‌ متشکل‌ از مراکز مختلف‌ فرهنگی‌ چین‌، وزارت‌ فرهنگ‌، کارشناسان‌ فرهنگی‌ و استفاده‌ کنندگان‌ از اینترنت‌ برای‌ انتخاب‌ بهترین‌ سایت‌های‌ اینترنتی‌ فرهنگی‌ تشکیل‌ و همه‌ ساله‌ بهترین‌ وب‌ سایت‌های‌ فرهنگی‌ که‌ در زمینه‌های‌ بازی‌های‌ کامپیوتری‌، برنامه‌های‌ تفریحی‌، اخبار و اطلاعات‌، و مسائل‌ فرهنگی‌ برنامه‌های‌ مناسبی‌ را در اختیارعلاقه‌مندان‌ قرار می‌دهند را انتخاب‌ و به‌ مردم‌ معرفی‌ می‌کنند. سایت‌های‌ منتخب‌ علاوه‌ بر دریافت‌ گواهی‌نامهِ معتبر، ازامکانات‌ و تسهیلات‌ دولتی‌ از قبیل‌ نرخ‌ پایین‌ تلفن‌ و معرفی‌ در سایت‌های‌ دولتی‌ به‌ صورت‌ رایگان‌ بهره‌مند می‌شوند.
گزینش‌ سایت‌ها ابتدا توسط‌ متخصصین‌ اینترنتی‌ انتخاب‌ و به‌ مردم‌ برای‌ اظهار نظر معرفی‌ می‌شوند، در مرحلهِ دوم متخصصین‌ امور فرهنگی‌ سایت‌های‌ معرفی‌ شده‌ از سوی‌ مردم‌ را بررسی‌ و از میان‌ آنان‌ به ترین‌ها را برگزیده‌ و در نهایت‌ یک گروه‌ از کارشناسان‌ اینترنتی‌ و فرهنگی‌ بهترین‌ها را انتخاب‌ و به‌ عنوان‌ سایت‌های‌ فرهنگی‌ منتخب‌ سال‌ معرفی‌ می‌کنند
امسال‌ سومین‌ دور از انتخاب‌ بهترین‌ سایت‌های‌ فرهنگی‌ از چند روز قبل‌ هم‌ زمان‌ در پکن‌ و ده‌ شهر بزرگ‌ چین‌ آغاز شده‌ وپس‌ از طی‌ مراحل‌ سه‌گانه‌، سایت‌های‌ برگزیده‌ معرفی‌ خواهند شد.
دولت‌ از این‌ طریق‌، پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ را تشویق‌ می‌کند که‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ که‌ مورد نیاز مردم‌ بوده‌ را در اختیار آنان گذاشته‌ و به‌ بهترین‌ روش‌ فرهنگ‌ چین‌ را به‌ نسل‌ جوان‌ کنونی‌ و کشورهای‌ دیگر معرفی‌ نمایند.
منبع : دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری برناروزنامه آرمان ملیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه توسعه ایرانیسایت پارسینه پلاسروزنامه تعادلسایت جمارانروزنامه شهروندسایت دیدبان ایرانسایت پارسینه