شنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 18 May, 2024
مجله ویستا

کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند


کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند
یک روش اولیه جهت کنترل علف‌های هرز، کشت چغندرقند، در سالهای متوالی بود. رومر (۱۹۷۲) گزارش داد که کشت متوالی چغندرقند به مدت ۱۲-۷ سال در بعضی نقاط آمریکا و سه سال پی در پی در هلند موجب کاهش جمعیت هرز گردید. با این وجود به علت تجمع نماتدها، عملکرد کاهش یافت. سیستم تک کشت چغندرقند هنوز در بعضی کشورها مانند فنلاند اجرا می‌شود. آزمایش جدیدی نشان می‌دهد که سیستم تک کشت با افزایش برخی از علفهای هرز بسیار مزاحم موجب تشدیدمشکلات در مبارزه با آنها می‌شود.
امروزه استفاده از تناوب، بیشتر به دلایل اقتصادی مدنظر است تا کنون علفهای هرز، با این حال استفاده از تناوب جهت مبارزه با علفهای هرز چغندرقند در هر نقطه می‌تواند موفقیت آمیز باشد. در نواحی که از علف‌کش انتخابی استفاده می‌شود بایستی چغندرعلفی را که در زمین مزرعه سبز می‌شود مهار نمود. در صورت توصیه می‌توان از علف‌کش قبل از برداشت گلایفوسیت جهت مبارزه با علفهای هرز چغندرقند در هر نقطه ای می‌تواند موفقیت آمیز باشد. در نواحی که علف‌کش انتخابی استفاد می‌شود بایستی که چغندرقند علفی را که در زمین مزرعه سبز می‌شود مهار نمود. در صورت توصیه می‌توان از علف‌کش قبل از برداشت گلایفوسیت جهت مبارزه با علف‌های چند ساله استفاده نمود. این کار در زمانی که علف هرز کاملاً رشد کرده بسیار موفقیت آمیز می‌باشد (به عنوان مثال سیب زمینی سبز شده در غلات) در حالی که پس از برداشت محصول، چندان کارآیی نخواهد داشت. کشت درکلش نیز موجب کاهش تعداد بذر علف هرز در خاک و کنترل آن می‌شود(ویوزر و همکاران ۱۹۸۶).
گیاهان زراعی کشت قبل در مرزعه چغندرقند مخصوصاً در صورت عدم مبارزه، قادرند ایجاد مزاحمت نمایند. مبارزه با سیب زمینی حاصل از سبز شدن غده، حتی با وجود استفاده از مخلوط اتوفومسات با سایر علف‌کش‌ها یا کلوپیرالید، مشکل است. سیب زمینی‌های حاصل از سبز شدن بذر را می‌توان با مصرف مخلوط فن مدیفام و کلریدازون (پیرازون) یا هرس تراکتوری راحت تر از بین برد. جهت مبارزه با سیب زمینی‌های حاصل از غده، تکرار استفاده از هرس تراکتوری برای جلوگیری از هرگونه رشد مجدد غده‌ها ضروری است. در صورتیکه برای مدت کوتاهی اختلاف ارتفاع بین سیب زمینی‌های و چغندرقند وجود داشته باشد، می‌توان با استفاده از گلیفوسیت مزرعه را از علف هرز پاک نمود. (در مرحله از برداشت) یا استفاده از فلوروکسی ییر در مزارع غلات می‌توان تعداد زیادی سیب زمینی سبز کرده را از بین برد.
(بویس و جول ۱۹۸۶) وجود کلزا به عنوان علف هرز هنگاکی که در تناوب وارد می‌شود، خود مشکل دیگری است. از علف‌کش‌های مخصوص چغندرقند می‌توان برای مهار آن استفاده نمود، ولی باید دقت نمود، کلزا فقط در مراحل سبز شدن و رشد به علف‌کش حساس است، که بسیار سریع می‌گذرد. بنابراین استفاده مجدد از علف‌کش یا عملیات مکانیکی ضروری است.
بذر کلزا تا چند سال زیر خاک به حالت خواب زنده می‌ماند. در مزارع انگلستان به کرات مشاهده می‌شود که تا پنج سال یا بیشتر بعد از کاشت کلزا، ناگهان جمعیت زیادی از آن در زمین ظاهر می‌شوند. به همین دلیل بایستی در زمینی که سال قبل زیر کشت کلزا بوده، با استفاده از عملیات آماده کردن زمین و کاشت، آنرا مهار نمود.
نوع محصولات در تناوب و شدت مبارزه با علفهای هرز روی جمعیت علف هرز تاثیر می‌گذارد. بری و هیلتون (۱۹۷۵) گزارش دادند که بین سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۷۴ در مزرعه ای در انگلستان جمعیت پوآ در تناوب سیب زمینی، غلات و چغندرقند افزایش یافت. در حالی که جمعیت علفهای استلاریا و هفت بند کاهش یافتند علف‌کش‌های مورد استفاده در این مزرعه، دو علف هرز آخری را کنترل نموده، ولی به علت عدم تاثیر بر پوآ این گیاه به گل رفت و به بذر نشست. در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری از علف‌کش‌های غلات از مهار جمعیت‌های فراوان ویولا عاجز شدند و در حال حاضر این علف هرز جزء گیاهان مزاحم کشت چغندرقند در انگلستان می‌باشد. نئورورر (۱۹۷۵) با بررسی علفهای هرز در چهار ناحیه اتریش طی سالهای ۱۹۶۵ الی ۱۹۷۵ عنوان نمودند، تا زمانی که تغییرات تراکم علف هرز خیلی ناچیز بود، تعداد علفهای هرز بسیار مزاحم مزارع چغندرقند (مانند آگروپیرون، بی تی راخ و هفت بند و بعضی از باریک برگهای یکساله) افزایش یافتند. با این وجود مصرف علف‌کش‌های پایدار در اراضی مردابی باعث کاهش کلی جمعیت آنها گردید.
زمان شخم تحت تاثیر عواملی ماننـد انـوع خـاک و کـشت قبلی، روی زمان سبز کردن علفهای هرز تاثیر می‌گذارد. شخم دیر هنگام عموماً علف هرز کمی را رد پی دارد (ویورز و همکاران، ۱۹۸۶).
بدیهی است که مهار علف هرز می‌بایست در مورد تمامی محصولات حاضر در تناوب صورت گیرد تا از افزلیش علف هرز خاصی که ایجاد مشکل می‌کند و یا موجب بر هم خوردن تعادل میان جمعیت علفهای هرز مختلف می‌شود، جلوگیری نمود.
کاوه مهدیزاده
http://center.royablog.ir