شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

جهت‌یاب خودکار Automatictic Direction Finder


جهت‌یابی که به‌طور خودکار و پی‌درپی دریافت سیگنال‌های رادیوئی را نشان می‌دهد و مرکب از آنتن جهتی بایک موتور و سیستم کنترل مربوط به آن است که مطابق با جهت دریافت سیگنال‌های رادیوئی تغییر جهت می‌دهد می‌باشد. در انواع پیشرفتهٔ آن، یک آنتن ثابت اضافی هم به‌منظور نشان دادن جهت حرکت کشتی یا هواپیما نسبت به یک ایستگاه رادیوئی به‌کار می‌رود. به چنین سیستمی قطب‌نمای رادیوئی خودکار و جهت‌یاب رادیوئی خودکار هم گفته‌اند.
منبع : مطالب ارسال شده