پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


آرامگاه شاه شجاع مظفری ، شیراز


در دامنه تخت ضرابی و در غرب تكیه هفت تنان، قبر بزرگترین پادشاه آل مظفر یعنی ابوالفوارس شاه شجاع فرزند امیر مبارزالدین قرار دارد كه كریم‌خان زند سنگ بزرگی بر قبر او نهاده است. حافظ در خصوص این پادشاه گفته :
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
كه نیست با كسم از بهر مال و جاه نزاع
بــه فــر دولــت گیتی فـروز شـاه شجــاع
كه هست در نظر مـن جهـان حقیـر متـاع
در میان تمام شاهانی كه در فارس سلطنت كرده‌اند تنها قبر شاه شجاع مظفری در شیراز معلوم و مشخص است و به همین جهت بود كه انجمن آثار ملی بنایی بر قبر وی ساخت كه در سال 1350 شمسی به اتمام رسید. این بنا از حیث معماری و اهمیت تاریخی واجد ارزش‌های ویژه است.