پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۲ مهر ۱۳۸۶ ــ ۲۴ سپتامبر ــ قوه قضایی آمریکا


در این روز در سال ۱۷۸۹ ،کنگره آمریکا با تصویب قانون نظام قضایی این کشور، دادستان کل و سایر دادستانها، دادیارها و بازپرسها و پلیس را سازمانهایی جدا از قوه قضایی تعریف کرد و ضمیمه قوه مجریه ساخت. ولی آنها را ضابط دادگاه ها قرار داد و تاکید کرد که تنها دادگاه ها و قضاوت آنها که در سه طبقه (بدایت، استیناف، و تمیز) قرار خواهند داشت، قوه قضایی محسوب می شوند و کاملا مستقل از دو قوه دیگر و حافظ حقوق مردم و قانون اساسی هستند و فقط آنها حق دارند که دستور بازرسی و توقیف افراد را صادر و میزان کیفرشان را تعیین کنند ولی در مواردی که متهم اعتراف نکند فقط هیات منصفه است که مجرمیت و برائت را اعلام می کند.
دادستان کل آمریکا که اصطلاحا وزیر گستری هم خطاب می شود از اعضای کابینه است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز