دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

اثر واکسن خوراکی فلج اطفال در کنترل استوماتیت آفتی راجعه


اثر واکسن خوراکی فلج اطفال در کنترل استوماتیت آفتی راجعه
● مقدمه:
شایع‌ترین علت اولسرهای دهانی، استوماتیت آفتی راجعه (RAS) است. اتیولوژی حقیقی RAS نامعلوم بوده و درمان موثری برای آن وجود ندارد. یکی از اتیولوژیهای مفروض، عفونتهای ویرال یا باکتریال می باشند. نقش ویروس هریس سیمپلکس در RAS مورد توجه بوده و گزارش شده که درمان با آسیکلوویر موجب کاهش شده بیماری می گردد. واکسن فلج اطفال خوراکی (OPV) در درمان هریس سیمپلکس راجعه (RHS) موثر گزارش شده است. مشاهدات نویسندگان مقاله در سال های اخیر به تنها موید تاثیر OPV در کنترل RHS بوده، بلکه در تعدادی از بیماران با RAS، همزمان شدت و عود آن کاهش یافته است. با توجه به مطالب فوق، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر OPV در کنترل RAS انجام گردیده است.
● روش کار:
در یک مطالعه کارآزمایی- بالینی، ۴۸ بیمار با RAS انتخاب شدند. ۲۰ بیمار، OPV به میزان چهار قطره ماهی یکبار به مدت سه ماه دریافت کردند. در گروه شاهد، ۲۸ بیمار، دارونما به همین روش دریافت کردند. ارزیابی نهایی در سه ماه بعد از آخرین دوز انجام گرفت.
● یافته ها:
در ارزیابی نهایی ۴۰% افراد گروه OPV کاهش مدت حملات آفت داشتند (در گروه شاهد صفر درصد P=۰.۰۴۸) تعداد موارد عود ۶۵% افراد گروه OPV و ۲۱.۴% گروه دارونما کاهش یافت (P=۰.۰۰۶)، شدت حملات در ۶۰% گروه OPV و ۱۴.۳% گروه دارونما کاهش یافت (P=۰.۰۰۸)
● نتیجه گیری:
به نظر می رسد که OPV در کنترل RAS موثر باشد.
محمدجواد یزدان پناه
مژگان بیات مختاری
محمد سلیمانی صالح آبادی
حبیب اله اسماعیلی
سارا ندایی احمدی
سیدکاظم مستوفی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی