جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

بررسی اثرات تغییر وضعیت بدن روی اندازه و شدت سوفل نارسایی دریچه میترال در کودکان ۱۵-۱۰ ساله مبتلا به پرولاپس دریچه میترال با استفاده از اکوکاردیوگرافی دو بعدی


بررسی اثرات تغییر وضعیت بدن روی اندازه و شدت سوفل نارسایی دریچه میترال در کودکان ۱۵-۱۰ ساله مبتلا به پرولاپس دریچه میترال با استفاده از اکوکاردیوگرافی دو بعدی
● سابقه و هدف:
پرولاپس دریچه میترال (Mitral valve prolapse , MVP) یکی از سندرم های شایع سایکوسوماتیک در انسان است. سالیان درازی است که تاثیر برخی از تغییرات وضعیت بدن روی سوفل های قلبی ، شناخته شده است. در این پژوهش، شدت و اندازه سوفل نارسایی میترال(Mitral regurgitation,MR) در بیماران دچار MVP و تغییرات آن در وضعیت های خوابیده به پشت و ایستاده بررسی شد.
● مواد و روش ها:
۱۲ بیمار با میانگین سنی ۲±۱۲.۵ سال (با ۲انحراف استاندارد) و میانگین وزن ۶±۵۰ کیلوگرم (با ۲انحراف استاندارد) که با گروه کنترل (۱۲نفر) مطابقت داشتند، برای این پژوهش انتخاب شدند و پارامترهای زیر در وضعیت های فوق الذکر، جداگانه اخذ گردید:حجم پایان سیستول بطن چپ، حجم پایان دیاستول بطن چپ، ضربان قلب، فاصله موج Q تا شروع موج MR در اکوی داپلر (Q-W interval) وانتگرال سرعت زمان (Velocity time integration,VTI). برای محاسبه اندازه و شدت سوفل MR، پس از حذف برخی فاکتورهای مداخله گر مهم تحلیل آماری با فرضه آزمون و به روش مقایسه زوج ها انجام گردید.
● یافته‌ها:
بیماران پس از انجام آزمون و با توجه به نحوه پاسخ، به دو گروه تقسیم شدند: گروه الف) گروه پاسخ دهنده مثبت؛ شامل ۸ بیمار (۶۷%) و گروه ب) گروه پاسخ دهنده منفی شامل؛ ۴ بیمار(۳۳%). در گروه الف به دنبال کاهش مشهود حجم بطن چپ در وضعیت ایستاده، اندازه سوفل (کاهش (Q-W interval) و شدت سوفل (افزایش VTI) پاسخ چشم گیری در داپلر اکوکاردیوگرافی نشان داد (P=۰.۰۰۵ در مقایسه با گروه کنترل). در پنج بیمار از ۸بیمار گروه "الف" (۶۳%) حرکات غیر طبیعی دیواره بطنی (Focal ventricular dyskinesia) نیز مشاهده گردید.این حرکات غیر طبیعی دیواره بطنی در بیماران گروه "ب" تنها در یک نفر (۲۵%) دیده شد.
● نتیجه‌گیری:
نتایج فوق نشان می دهند که کاهش حجم بطن چپ در وضعیت ایستاده موجب بروز افزایش در اندازه و شدت سوفل MR در نزد بیماران مبتلا به MVP گردیده است. عدم کاهش حجم بطن چپ در ۳۳% بیماران و نیز در ۱۷% از جمعیت گروه کنترل نشانه آن است که با تغییر وضعیت بدن همواره نمی توان انتظار تغییر در حجم بطن چپ را داشت (نسبت شانس (OR<۱
پریدخت نخستین داوری
محمدیوسف اعرابی مقدم
سیدمحمود معراجی
اکبر شاه محمدی
عامر یزدان پرست
منبع : پایگاه اطلاعات علمی