شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

بررسی فراوانی هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری ها در مورد ورم پستان تعدادی از گله های گاوهای شیری نژاد هلشتاین اطراف مشهد


بررسی فراوانی هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری ها در مورد ورم پستان تعدادی از گله های گاوهای شیری نژاد هلشتاین اطراف مشهد
● هدف:
۱) آیا آلودگی بواسطه باکتری هیستوفیلوس سومنی در دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی مطرح است؟
۲) میزان فراوانی آلودگی به این باکتری و سایر باکتری ها در دامهای تحت بررسی چقدر است؟
● طرح:
مطالعه مقطعی.
● حیوانات:
یکصد و شانزده راس گاو شیری نژاد هلشتاین.
● روش:
یکصد و شانزده راس گاو شیری هلشتاین مبتلا به ورم پستان از نظر آلودگی به هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری ها مورد مطالعه قرار گرفتند. دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی (۹۶/۱۸ درصد، ۲۲ راس) و تحت بالینی (۰۴/۸۱ درصد، ۹۴ راس) به ترتیب از طریق معاینه بالینی بافت پستان، تغییر وضعیت و قوام شیر و انجام (CMT) California Mastitis Testمورد ارزیابی قرار گرفتند. کشت نمونه های تهیه شده در شرایط بیهوازی (۵ الی ۱۰ درصد Co۲) در محیط Agar Brain Heart Infusion Yeast و در ۳۷ درجه سانتیگراد صورت گرفت. نتایج کشت پس از گذشت ۲۴ الی ۴۸ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
● تجزیه و تحلیل آماری:
روش آماری مربع کاری و تست Fisher.
● نتایج:
در این بررسی مشخص گردید که فقط ۲ راس (۷۳/۱ درصد) از دامهای تحت بررسی، آلوده به باکتری هیستوفیلوس سومنی می باشند. این باکتری فقط از دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی جدا گردید و هیچ یک از دامهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، آلوده به این باکتری نبودند. ارتباط معنی داری بین دامهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی با منشا هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری ها وجود دارد (P<۰/۰۵). توزیع آلودگی در دامهای تحت مطالعه در فصول زمستان (۷۳/۱ درصد، یک مورد از ۵۸ راس) و بهار (۷۳/۱، یک مورد از ۵۸ راس) برابر بود. در این بررسی مشخص گردید که نمونه های مورد مطالعه نیز به ۸ نوع باکتری دیگر آلوده می باشند.
● نتیجه گیری:
در این بررسی مشخص گردید که میزان آلودگی به باکتری هیستوفیلوس سومنی در موارد ورم پستان، کم (۷۳/۱ درصد) می باشد. با توجه به رشد کند و سخت این باکتری در محیط کشت باکتریال، احتمالا میزان آلودگی واقعی بیش از نتایج حاصله بوده که این مساله ممکن است ناشی از مخفی ماندن هیستوفیلوس سومنی توسط سایر باکتری ها باشد. که در این راستا بکارگیری روشهای دقیق تر تشخیص ضروری می باشد.
مسعود طالب خان گروسی
جعفر نویدمهر
فریبا یدالهی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی