پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

مقایسه جبرانسازی پدیده های انتشار هارمونیکی و Whack-a-mole در فیدر شعاعی توزیع با به کارگیری فیلتر فعال موازی قدرت با بهره های ثابت و کنترل شده


مقایسه جبرانسازی پدیده های انتشار هارمونیکی و Whack-a-mole در فیدر شعاعی توزیع با به کارگیری فیلتر فعال موازی قدرت با بهره های ثابت و کنترل شده
به منظور میراکردن پدیده انتشار هارمونیک، فیلترهای فعال قدرت روی سیستم های توزیع نصب می شوند. نصب فیلتر فعال قدرت روی باس ها ممکن است باعث ایجاد پدیده نوسان هارمونیکی Whack-a-mole شود. در این مقاله با استفاده از نتایج شبیه سازی، برای یک فیدر توزیع قدرت شعاعی ده با سه در حالت های مختلف اتصال بار غیر خطی (منبع ولتاژ یا جریان هارمونیکی) با انتخاب بهره ثابت Kv=۱/Zc دو پدیده فوق بطور موثر کاهش می یابند.
اما بدلیل معلوم نبودن و نیز متغیر بودن امپدانس مشخصه Zc، نیاز به کنترل پویای بهره فیلتر فعال قدرت خواهد بود. در این مقاله کنترل کننده بهره فیلتر فعال موازی بگونه ای طراحی شده است که با تولید جریان جبران سازی مناسب، اعوجاج هارمونیکی در روی باس نصب فیلتر فعال قدرت کنترل شده و با نگه داشتن اعوجاج هارمونیکی در یک محدوده مجاز از بروز پدیده های انتشار و نوسان هارمونیکی جلوگیری گردد. با کنترل بهره فیلتر فعال قدرت، جریان موثر مرجع جبران سازی و در نتیجه تلفات و هزینه فیلتر کاهش می یابد که این نیز از مزایای استفاده از فیلتر فعال با بهره کنترل شده است.
حمیدرضا عزتی
علی یزدیان ورجانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی