پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

قدرت " نه" گفتن خود را تقویت کنید


کلینیک توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، با انتشار بروشورهای آموزشی، روانشناسی پیرامون مهارت های زندگی، از جمله مهارت قاطعیت و رد درخواست های تحمیلی دیگران را آموزش می دهد.بر اساس این آموزش ها ، ایستادگی بر نظرات شخصی و بیان افکار ، احساسات و باورها به صورت مستقیم ،صادقانه و متناسب به گونه ای که در عین حال به حقوق دیگران نیز احترام گذاشته شود ، بخش مهم و قابل توجهی در بازآموزی " مهارت قاطعیت " است .
از دیدگاه کارشناسان ،رفتار متعادل در ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و اظهار عقاید ، احساسات و افکار خویش به طور مستقیم و صادقانه و نیز توانایی و مهارت دادن پاسخ "نه " به درخواست نامعقول دیگران است به نحوی که در این راستا حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود.
در این صورت است که فرد منافع خویش را تشخیص می دهد و بدون اضطراب و به طور جدی بر حق خود پافشاری می کند، احساسات واقعی خود را صادقانه بیان می کند و بدون فراموش کردن حقوق دیگران ،حق خود را مطالبه و اعاده می کند.اما بازآموزی مهارت قاطعیت " توانایی نه " گفتن به دیگران ، با رفتارهای پرخاشگرانه در خصوص رد درخواست دیگران ، تفاوت های فاحشی دارد. بنابراین گزارش ، رفتار پرخاشگرانه بیان خصومت آمیزی است که بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران برای رسیدن به اهدافی خاص انجام می شود و معمولا هنگام پرخاشگری فرد با صدای بلند و لحن نامناسبی صحبت می کند.
اما در رفتار قاطعانه ، فرد با ملاحظات و توجه به دیگران بر دیدگاه خود ایستادگی می کند، احساسات و نظرات و افکار خود را به صورت روشن بیان می کند، صدای محکمی دارد و به راحتی به صورت فرد دیگر نگاه می کند. در این حالت است که فرد خود را با دیگران برابر می داند و نه به کسی صدمه می زند و نه اجازه می دهد که به او صدمه وارد شود .کمرویی ،خجالت کشیدن و قاطع نبودن ناشی از باورهای اشتباه است ،زیرا افرادی که قاطعیت کمتری دارند ،معمولا درگیر این باور هستند که در صورت عدم قبول و پذیرش درخواست دیگران ، عواقب و پیامدهای بدی برای آنان ایجاد خواهد شد. این در شرایطی است که افراد قاطع برای عدم پیروی خود از دیگران ،عواقب و پیامدهای مثبتی را تصور می کنند بنابراین پیش از هر چیز ،تغییر باورها و انتظارات افراد، پیش شرط رفتار قاطعانه است .
منبع : مطالب ارسال شده