چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

عبدالواحد مشهدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از شاگردان سلطان علی مشهدی بود که از ایران به خاک عثمانی مسافرت کرد و در استامبول ، به دربار …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از شاگردان سلطان علی مشهدی بود که از ایران به خاک عثمانی مسافرت کرد و در استامبول ، به دربار سلطان سلیمان راه یافت. گویا وی در کوتاهیه در مدرسه‌ای ساکن بود که بعدها به واحدیه شهرت یافت. وی از علوم مختلفه بهره داشت و در شرح "نقایه" کتابی تألیف کرد به‌نام "نقایهٔ‌الفقه‌الواحدیه" و نیز به درخواست فناری‌زاده ، یکی از علماءِترک و رساله‌ای در فن اسطرلاب تألیف کرد. او در ۹۹۵ ق ، تاریخ تألیف "مناقب هنروران" ، در گذشته بود. از آثار وی: یک نسخه "دیوان" سلطان سلیم عثمانی ، به قلم کتابت خوش ، با رقم: "اقل عبادالله عبدالواحد"؛‌ یک نسخه مثنوی "روشنائی‌نامه"‌منسوب به ناصر خسرو ، ‌به قلم کتابت خوش ، با رقم: "عبدالواحدالمشهدی"؛ یک نسخه "بوستان" سعدی ، به قلم کتابت خوش ، با رقم: "تمت‌الکتاب... عبدالواحدالمشهدی غفر ذنوبه"؛ نسخۀ دیگر "روشنائی‌نامه" ، به قلم کتابت خوش ، با رقم: "تمت‌الکتاب... عبدالواحد مشهدی غفر ذنوبه".