شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

آیا خمیازه سرایت میکند ؟


آیا خمیازه سرایت میکند ؟

به یک جمع وارد شوید د جلوی دهان خود را بگیرید و خیلی مودبانه خمیازه بکشید د چند دقیقه بعد، سلسله ای از خمیازه های مختلف را مشاهده خواهید کرد د ممکن است هنگام خواندن این مطلب هم …

به یک جمع وارد شوید د جلوی دهان خود را بگیرید و خیلی مودبانه خمیازه بکشید د چند دقیقه بعد، سلسله ای از خمیازه های مختلف را مشاهده خواهید کرد د ممکن است هنگام خواندن این مطلب هم خمیازه بکشید ، البته اگر تا حالا خمیازه نکشیده باشید .

بهتر است پیش از پرداختن به مساله شیوع خمیازه ، کمی بیشتر درباره خمیازه بدانیم د خمیازه باز کردن دهان و تنفس عمیق به صورت غیرارادی است که تقریبا از زمان پیش از تولد و به عبارتی دقیق تر، از دوره جنینی و یازده هفتگی ، قابل مشاهده است .

برای توجیه خمیازه کشیدن ، ۲ نظریه عمده مطرح است که نظریه اول به تئوری فیزیولوژیکی موسوم است د طبق این نظریه ، کمبود اکسیژن در بدن یا بالا رفتن میزان دی اکسید کربن در خون ، باعث می شود، گیرنده های حسی پیامی خاص را منتقل کنند و قسمت غیرارادی مغز، فرمان خمیازه را صادر کند د براساس نظریه دوم که به تئوری خستگی مشهور است.

خمیازه نوعی واکنش طبیعی بدن است ، که بر اثر ارسال علایم مختلف خستگی از اعضای متفاوت ، از سوی مغز به صورت غیر ارادی اعمال می شود د خمیازه پدیده ای است که در بیشتر حیوانات دیده می شود و تقریبا در همه حیوانات غیرارادی است د اما این که چگونه باعث می شود تماشا یا خواندن و شنیدن درباره خمیازه ما را به خمیازه وادارد ، پدیده ای است که از سوی پزشکان به پدیده مجاورت تعبیر می شود . مجاورت احساسی است که معمولا در قبال درک پدیده های غیرارادی از سوی مغز با حس علایمی مشابه همان علایم اصلی اعمال می شود و منحصر به خمیازه نیست ، بلکه خارش و دیگر پدیده های غیرارادی را نیز شامل می شود، به همین دلیل است که با تماشای خمیازه دیگران ما هم خمیازه می کشیم .