شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

نخستین وسیله ای که کره ماه را دور زد و به زمین بازگشت


نخستین وسیله ای که کره ماه را دور زد و به زمین بازگشت

پانزدهم سپتامبر سال ۱۹۶۸ زوند پنجمZond _ ۵ ماهواره شوروی با گردش به دور کره ماه و بازگشت به زمین، عنوان نخستین ماهواره ای به دست آورد که از ماه به زمین بازگشته بود.

پانزدهم سپتامبر سال ۱۹۶۸ زوند پنجمZond _ ۵ ماهواره شوروی با گردش به دور کره ماه و بازگشت به زمین، عنوان نخستین ماهواره ای به دست آورد که از ماه به زمین بازگشته بود.