پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۳ آبان ۱۳۲۸ ـ تحقیر شاه در واشنگتن - سرنوشت مشابه پدر و پسر


دو دیدار از دیدارهای متعدد محمد رضا شاه پهلوی از آمریکا «۲۳ آبان» و به فاصله ۲۸ سال ازهم آغاز شده بود. یکی از این دو سفر ۲۳ آبان ۱۳۲۸ و دیگری ۲۳ آبان ۱۳۵۶شروع شده بود
آخرین دیدار …

دو دیدار از دیدارهای متعدد محمد رضا شاه پهلوی از آمریکا «۲۳ آبان» و به فاصله ۲۸ سال ازهم آغاز شده بود. یکی از این دو سفر ۲۳ آبان ۱۳۲۸ و دیگری ۲۳ آبان ۱۳۵۶شروع شده بود

آخرین دیدار شاه سابق به عنوان رئیس کشور ایران از آمریکا ۲۳ آبان ۱۳۵۶ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۷) آغاز شد که ضمن آن در واشنگتن با تظاهرات دامنه دار مخالفان ایرانی اش رو به رو و شدیدا تحقیر شد و وجهه خود را نزد دول غرب از دست داد که در تضعیف روحیه اش نقش موثر داشت. شاه از واشنگتن به پاریس رفت که در آنجا هم با چنین تظاهراتی که وسعت آن قبلا سابقه نداشت رو به رو گردید. تظاهرات ضد شاه ازآن پس تا ۱۴ ماه بعد که ایران را برای همیشه ترک گفت ادامه یافت. بسیاری از مورخان متفق القول نوشته اند که رضا شاه و پسرش بمانند یکدیگر با سیاست و حمایت خارجی بالا آمدند و به همان گونه هم پایین رفتند و هر دو در تبعید درگذشتند و .... رضا شاه با حمایت انگلیسی ها با کودتای ۱۲۹۹ روی کار آمد و چون بعدا متمایل به آلمان شد برکنار و تبعیدش کردند و در تبعید در آفریقای جنوبی درگذشت و جسدش مدتها در مصر بود. محمد رضا شاه هم با حمایت انگلستان و آمریکا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به سلطنت باز گشت و چون پس از دو دهه دم از استقلال ملی و تمدن بزرگ زد مجبور به فرار شد و در تبعید و در به دری در مصر درگذشت و جسدش در همانجا (درقاهره) باقی مانده است.