پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

باد پاییزی


باد پاییزی

باد پاییزی! چنین دیوانه وار
پرده از عریانی ما بر مدار
آبروی اهل باران را مریز
تا نباشی زیر باران شرمسار
اسم و رسم پادشاهی مال تو
ما نمی خواهیم تاج افتخار
خوب می دانیم، در آیینه …

باد پاییزی! چنین دیوانه وار

پرده از عریانی ما بر مدار

آبروی اهل باران را مریز

تا نباشی زیر باران شرمسار

اسم و رسم پادشاهی مال تو

ما نمی خواهیم تاج افتخار

خوب می دانیم، در آیینه ها

نیست هرگز خنده هامان ماندگار

زاده ی رودیم و در قاموس ما

هیچ مردابی ندارد اعتبار

کشتی بی ناخدا را عاقبت

دست توفان می سپارد روزگار

آسمانی شو! شبیه ابرها

بر تن خشک بیابان ها ببار!

رضا حدادیان