شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

گردشگری بزرگترین صنعت در جهان


گردشگری بزرگترین صنعت در جهان

سازمان ملل متحد در تعریف خود از جهانگرد به عنوان یک ملاقات کننده موقتی از یک کشور یا منطقه با هدف تفریح یا تجارت یاد می کند .کلیه موضوعاتی که به تحلیل چنین رفتاری از انسان میپردازد …

سازمان ملل متحد در تعریف خود از جهانگرد به عنوان یک ملاقات کننده موقتی از یک کشور یا منطقه با هدف تفریح یا تجارت یاد می کند .کلیه موضوعاتی که به تحلیل چنین رفتاری از انسان میپردازد در قالب جهانگردی جای میگرند.تا دهه هفتاد میلادی منافع ملی دولت های دارای حاکمیت تعیین کننذه ترین عامل در روابط بین انسانها بود وحتی صنعت چهانگردی به عنوان یک ابزار منافع ملی به کار گرفته میشداما در عصر جهانی میتوان گفت که پدیدارهاییچون جهانگردی از حالت ابزار سیاست خارج شده و به یک جریان طبیعی مبادله فرهنگی تبدیل شده است.جهانگردی بدون فرهنگ وجود نخواهد داشت زیرا فرهنگ از اصلیترین انگیزه های حرکت مردم است .بنابراین هر شکل از جهانگردی تاثیرات فرهنگی بر بازدید کننده و میزبان خواد داشتصنعت جهانگردی نه تنها میتواند بر اینده فرهنگی میزبان تاثیر بگذارد بلکه میتواند الگوها و میراث فرهنگی فراموش شده را احیا کند چنان که گاهی نیز چنین شده است.

این فرایند همواره به خواست فرهنگ میزبان نبوده بلکه جهانگردانی که دنبال جذابییت بیشتر هستند گذشته هایی را می کاوند که تنها در کتابهای تاریخی یافت می شونددر دیرینه شناسی هویت ملی (ایرانی) تاریخ این مرز وبوم ما را تا انجایی راهنمایی میکند که در بر گیرنده اسطوره هاست واز این منظور به باور بسیاری اسطوره ها صورت موهوم وغیر واقعی در حیات بشری دارند ولی امروزه با توسعه سخت افزارها و نرمافزارها در حوزه های مختلف اسطوره شناسی از حالت ذهن به عین متجلی شده است چرا که اسطوره پیش از فلسفه نخستین اموزگار انسان بود و به زبان خاص در دوران کودکی نژاد بشر به تنهایی توانست مساله حیات و زندگی ادمی را ابراز کند.از این رو جهانگردان پژوهشگر با کاوش و مطالعه در تاریخ وفرهنگ وهویت واسطوره های موجود در جامعه مورد مطالعه خویش به غباررویی تاریخ زنگار گرفته میپردازد.ماحصل چنین پژوهشی از سوی جهانگردان دمیدن روح به جسم بی جان میراث و هویت فرهنگی کشور میزبان خواهد بود.از این رو ضرورت دارد به صنعت جهانگردی توجه بیشتری شود تا زمینه های تبادل فرهنگی افزایش یابد به همین علت است که توجه به افزایش امکانات گردشگری نیز ضرورت می یابد.

توسعه ابزاروامکان ارتباطی حمل ونقل وراههای شهری وبین شهری سبب شده است امکانات سفر و گردشگری به گونه ای ازانحصار برخی افراد خاص بیرون اید وجنبه عمومی بگیردپیش بینی کارشناسان جهانی گردشگری نشان می دهد که در قرن بیست ویکم صنعت جهانگردی چنان گسترش می یابد که بزرگترین کارفرمای جهانی تبدیل خواهد شدبه رغم توجهی که مدتها پیش از سوی برنامه ریزان ومسوولان گردشگری نسبت به جذب جهانگردان شده است.

متاسفانه هنوز ناهماهنگی ها موانع ومشکلاتی که در گوشه وکنار با توسعه این صنعت مشاهده میشود که سرمایه گذاری در گردشگری را دچار ابهم میکند.با این حال امروزه بیشتر گردشگران خارجی با تحمل برخی از قواعد وهنجارهای اجتماعی ومذهبی به ایران سفر می کنند .بی شک این گروه از گردشگران انگیزه های قوی ومنطقی داشتهاند که با تحمل مقررات و فواعد موجود رنج سفر را به جان مخرند تا از ابینه واثار باستانی و فرهنگ پر بار ایرانی بهره بگیرند به همین علت برنامه ریزی مناسب برای این گروه نیز ضرورت مییابد