سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

جامعیت گزارشهای سالانه و وی ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران


جامعیت گزارشهای سالانه و وی ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق جامعیت گزارشهای سالانه و رابطه آن با ویژگی های مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد

این تحقیق جامعیت گزارشهای سالانه و رابطه آن با ویژگی های مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق پس از مشخص کردن جامعیت (افشای کامل) گزارشهای سالانه، عوامل مرتبط و مؤثر بر آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت (جمع داراییها)،‌ نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام،‌ فروش خالص و سود قبل از مالیات به فروش خالص با افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام با جامعیت رابطه معنادار وجود ندارد.

عنوان فایل
جامعیت گزارشهای سالانه و وی‍‍ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران application/pdf
جامعيت گزارشهاي سالانه و وي‍‍ژگيهاي مالي 
595 KB
دانلود

نویسنده :

دکتر اسفندیار ملکیان ـ دکتر علی ثقفی