یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

خلیفه محمد حیوهٔ


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی در تصویرآفرینی بی‌همتا و بی‌نظیر بوده است. در مرقع امیرغیب‌بیگ ، نام این هنرمند چنین …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی در تصویرآفرینی بی‌همتا و بی‌نظیر بوده است. در مرقع امیرغیب‌بیگ ، نام این هنرمند چنین آمده: "و استادان فارس و عراق مثل استاد درویش و خلیفه محمد حیوهٔ و میرمصور و پسر میرسیدعلی و خواجه عبدالرزاق و ... که جمع اطوار و تمامی اطراز این فن بی‌بدل و به ‌بی‌مثلی مثل است.