یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

ابومحمد / ابوعبدالله شیخ عبدالرحمان مفید نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: احمد بن حسین خزاعی
تولد و وفات: ( ... - ۴۴۵ / ۵۱۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث امامی و واعظ
ملقب به مفید. اصل وی از نیشابور و ساکن ری بود. …

جنسیت: مرد
نام پدر: احمد بن حسین خزاعی
تولد و وفات: ( ... - ۴۴۵ / ۵۱۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث امامی و واعظ
ملقب به مفید. اصل وی از نیشابور و ساکن ری بود. وی شیخ و مرجع علماء امامیهٔ ری و عومی پدر شیخ ابوالفتوح رازی بود. از هناد نسفی و ابن مهتدی و ابن النقور حدیث شنید. او مسافرت‌‌های بسیاری را کرد و احادیث بسیار شنید. او نزد سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی و سلار و سالار بن عبدالعزیز و ابن‌البرّاحج و کراجکی تلمذ نمود.شیخ ابوالفتح رازی و سید مرتضی و سید مجتبی ، فرزندان داعی حسینی ، و عمر بن ابراهیم زیدی و احمد بن عبدالوهاب صیرفی و دیگران از وی روایت کردند. از آثارش: "سفینهٔ المجاهٔ فی مناقب اهل البیت (ع)" و "العلویات" و "الرضویات"؛ "الامالی"؛ "عیون‌لاخبار"؛ "مختصرات فی‌الزواجر و المواعظ" ، که ابوالتوح رازی از وی نقل کرده است.