جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

۱۴ دی ـ ۴ ژانویه ـ خیو سامفان از اندیشه ایجاد یک مدینه فاضله کشاورزی در کامبوج سخن می گوید


۱۴ دی ـ ۴ ژانویه ـ خیو سامفان از اندیشه ایجاد یک مدینه فاضله کشاورزی در کامبوج سخن می گوید

خیو سامفان ۷۲ ساله مرد شماره ۲ دولت خمر سرخ كه از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ بر كامبوج حكومت داشتند در حالی که برای یک محاكمه بین المللی آماده می شود، در سوم و چهارم ژانویه ۲۰۰۴ در دو مصاحبه …

خیو سامفان ۷۲ ساله مرد شماره ۲ دولت خمر سرخ كه از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ بر كامبوج حكومت داشتند در حالی که برای یک محاكمه بین المللی آماده می شود، در سوم و چهارم ژانویه ۲۰۰۴ در دو مصاحبه اختصاصی با رسانه های غرب از خود دفاع كرده و گفته است: ما قصد ساختن یك مدینه فاضله كشاورزی را در كامبوج كه مردم در آن برابر و برادر باشند داشتیم و برای اجرای اندیشه خود مردم شهرها را كه جز مصرف دسترنج روستائیان هنر دیگری نداشتند به روستاها منتقل كردیم كه عمر شماری از آنان چون عادت به كار كردن و زندگی روستایی نداشتند كوتاه شد و بنابراین قصد آدم كشی در كار نبود.

وی كه متهم به مشاركت در مرگ صدها هزارتن شده است گفت كه منكر این نیست كه برخی ماموران در اجرای برنامه استثمارزدایی دست به خشونت اضافی (غیر لازم) زده و باعث مرگ شده باشند. خیو كه معاون «پل پت» رهبر متوفای خمرهای سرخ بود در بازداشت نیست و در خانه اش در شهر «پنوم پن» بسر می برد و گفته است كه در دادگاه از كارهایش دفاع خواهد كرد.