شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

یوسف ارومی


جنسیت: مرد
نام پدر: سیدمحمد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۲ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از او "دیوان" شعری باقی است که خود ، آن را در ۱۳۰۲ق تدوین کرده است و این نسخه …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیدمحمد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۲ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از او "دیوان" شعری باقی است که خود ، آن را در ۱۳۰۲ق تدوین کرده است و این نسخه در کتابخانه ملک موجود است.