سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۳ مهرماه ۱۳۲۰ ـ برکنارشدن دکتر صدیق از مقام به بهانه فارسی کردن واژه های بیگانه! و اینک در افغانستان


۳ مهرماه ۱۳۲۰ ـ برکنارشدن دکتر صدیق از مقام به بهانه فارسی کردن واژه های بیگانه! و اینک در افغانستان

متفقین که ایران را در اشغال نظامی داشتند ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱ (مهرماه ۱۳۲۰) دکترعیسی صدیق استاد دانشگاه (معروف به پدر آموزش و پرورش نوین ایران) را به دلیل تمایل زیاد به وطندوستی (ناسیونالیسم …

متفقین که ایران را در اشغال نظامی داشتند ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱ (مهرماه ۱۳۲۰) دکترعیسی صدیق استاد دانشگاه (معروف به پدر آموزش و پرورش نوین ایران) را به دلیل تمایل زیاد به وطندوستی (ناسیونالیسم ایرانی) از ریاست سازمان انتشارات و تبلیغات کشور (وزارت ارشاد فعلی) برکنار کردند. وی درست یک سال پیش از آن به این سمت منصوب شده بود. متفقین دکتر صدیق را به دلیل پارسی کردن هر چه بیشتر واژه های متداول از زبانهای دیگر، توجه به آموزش عمومی تاریخ و فرهنگ ایران و نیز اصرار به گسترش مدارس از ابتدایی تا عالی؛ بیش از حد میهندوست تشخیص داده بودند و ادامه روش او را به حال خود (در طول جنگ) خطرناک خوانده بودند. وی بعدا (پس از جنگ جهانی دوم) چند بار وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش و بعدا سناتور شده بود. متفقین همزمان با برکناری دکتر صدیق، تقریبا همه فارغ التحصیلان ایرانی مدارس عالی آلمان را برکنار، بازداشت و یا تبعید کردند.

۲۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ گزارش رسید که پلیس افغانستان دانشجویان دانشگاه بلخ را که مانع از پایین کشیدن تابلوی فارسی این دانشگاه از سر در آن شده بودند مورد ضرب و شتم قرارداده است. این تابلو از زمان تاسیس دانشگاه در سال ۱۹۸۵ در آنجا بود که دولت طالبان بعدا یک تابلوی پشتو نیز در آنجا قرارداد و پس از سرکوب طالبان با کمک آمریکا، دانشگاه بلخ دارای یک تابلو انگلیسی هم شد ولی اخیرا (معلوم نیست به چه دلیل) تصمیم گرفته شد که تابلو زبان فارسی آن را بردارند که اعتراض شروع شد. چنین کاری اخیرا در یک مورد دیگر مشاهده شده بود. رئیس جمهور افغانستان یک پشتون است ولی ادامه چنین ضدیت هایی ممکن است خشم تاجیکهای دو طرف آمودریا و پارسی زبانان را باعث شود. همین جنگ داخلی جاری افغانستان را کافیست.