پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

خصلت های انسان متعالی


خصلت های انسان متعالی

هشام بن حکم که از چهره های برجسته ایمان و علم است، از امام هفتم در حدیثی طولانی روایت می کند که حضرت امام موسی بن جعفر(ع) فرمود: ای هشام! امیرالمؤمنین علی(ع) همواره می گفت: خدا به چیزی …

هشام بن حکم که از چهره های برجسته ایمان و علم است، از امام هفتم در حدیثی طولانی روایت می کند که حضرت امام موسی بن جعفر(ع) فرمود: ای هشام! امیرالمؤمنین علی(ع) همواره می گفت: خدا به چیزی برتر از خردورزی و عقل بندگی نشده است و عقل انسانی کامل نمی شود مگر اینکه خصلت های گوناگونی در او باشد!

خطر کفر و شر از ناحیه او در میان نباشد و هدایت و خیر از سوی او توقع رود، زیادی مالش بذل شود و اضافه سخنش حفظ گردد، نصیبش از دنیا به اندازه گذران باشد در همه روزگارش از دانش سیر نگردد، خواری در کنار خدا برایش محبوب تر از عزت با غیرخدا باشد و فروتنی و خاکساری نزد او محبوب تر از کبر و خودبزرگ بینی جلوه کند. خوبی اندک دیگران را بسیار بشمارد و خوبی فراوان خود را اندک به حساب آورد، همه مردم را بهتر از خود ببیند و خود را از همه بدتر انگارد و این خصلت ها اموری کامل و جامع است. ۱

۱) الکافی، ج ۱، ص ۱۷