شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

میرزا ابوصالح رضوی


جنسیت: مرد
نام پدر: سید میرزامحسن /میرزا حسن شریف تقوی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۹۰)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
نسبش با هجده واسطه به‌‌‌جناب موسی …

جنسیت: مرد
نام پدر: سید میرزامحسن /میرزا حسن شریف تقوی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۹۰)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
نسبش با هجده واسطه به‌‌‌جناب موسی مبرقع ، فرزند امام جواد (ع) می‌رسد. گفته‌اند که مادرش ، فخرالنساء بیگم ، دختر شاه عباس دوم بود. در مشهد ، نفیب الاشراف سادات رضویه تقویه بود. وی مدرسهٔ صالحیه را - که امروزه به‌‌‌نام مدرسهٔ نواب مشهور است - در ۱۰۸۶ق بنا نهاد واملاک بسیاری برای آن مدرسه و طلاب علوم وقف کرد. او همچنین ایوان حرم مطهر رضوی را تعمیر کرد. صاحب "الذریعه" وی را سید صالح خراسانی یا میرزا محمد صالح رضوی خوانده و کتاب "دقائق‌الحقایق" را -که مجموعهٔ رباعیات جمعی از شعرای متقدم و متأخر ایران به ترتیب حروف هجا است - آثار وی می‌داند. در "اعیان‌الشعه" و "ریحانهٔ‌الادب" نام کتاب "دقائق‌الخیال" ذکر شده است. در "طبقات اعلام الشیعه" بر اساس آوردۀ "الشجرهٔ‌الطیبهٔ" صاحب عنوان تحت نام میرمحمدصالح نواب ، فرزند میرزا محسن نواب آمده است.