دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

نگاهی برتاثیر و بررسی برخی از ویژگی های مکاتب نقاشی در دوره ی ایلخانی      نگاهی برتاثیر و بررسی برخی از ویژگی های مکاتب نقاشی در دوره ی ایلخانی
حسن همت آبادی

در تحقیق گردآمده سعی بر آن شد تا برخی از ویزگی های بارز مکاتب نقاشی بیان شود واز سویی تاثیر وتاثراتی که مکاتب مختلف نقاشی بر یکدیگر گذاشته اند،در مکتب نقاشی ایلخانیان وبه طور اخص مکتب تبریز در حد امکان بازشناسی شود.
در تهیه این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده وپیگیری روند تاریخی در کنار روند تحول نقاشی از اهمیت زیادی برخوردار است.از قالب این مقاله اینگونه می توان نتیجه گرفت که هرچند سایر مکاتب بر مکتب نقاشی در یک دوره تاثیر گذار هستند ولی ریشه یابی،جغرافیایی،فرهنگی وهنری آن قوم حاکم برای سبک شناسی در یک دوره خاص از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

کلمات کلیدی:نگارگری ایخانی،مکتب تبریز،جامع التواریخ،شاهنامه دموت،نقاشی چینی

 

برای خواندن این تحقیق در زیر کلیک کنید

 

 

پیوستاندازه
16278.doc117 KB