دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

تاثیر افزایش بیان پروتیین‌های شوک حرارتی در سلول‌های توموری رده آدنوکارسینومای MDA-MB۴۶۸ بر رشد و تمایز سلول‌های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف انسان


تاثیر افزایش بیان پروتیین‌های شوک حرارتی در سلول‌های توموری رده آدنوکارسینومای MDA-MB۴۶۸ بر رشد و تمایز سلول‌های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف انسان
● هدف:
بررسی اثر افزایش بیان پروتیین های شوک حرارتی در سلول های توموری رده MDA-MB۴۶۸ بر رشد و تمایز سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف انسان.
● مواد و روش ها:
سلول های CD۳۴+ از خون بند ناف انسانی به روش بید مغناطیسی تخلیص و به مدت ۱۴ روز در ۳ گروه مختلف در حضور عصاره سلول های توموری (MDA)، عصاره سلول های حرارت دیده (MDA-HSP)، و در حضور سیتوکاین های FLt۳L, SCF, IL-۳, GM-CSF, TPO (گروه کنترل) کشت شدند. نتایج با شمارش سلول های تکثیر شده، توانایی تشکیل کلونی و تعیین ایمنوفنوتیپ سلول ها توسط آنتی بادی های اختصاصی طی روزهای۰، ۷ و ۱۴ بررسی شد.
● یافته ها:
کشت طولانی مدت سلول های بنیادی خون ساز سبب کاهش توانایی تکثیر سلولی و تمایز آنها به سمت رده های میلوییدی و یا لنفوییدی می شود. مقایسه سه گروه نشان داد میزان تکثیر و توانایی تشکیل کلونی در گروه MDA بسیار کمتر از دو گروه دیگر است. بررسی فنوتیپ سلول ها در گروه های مختلف نشان داد که سلول های با شاخص CD۱۹+ (سلولB) در گروه MDA افزایش یافته است. این در حالی است که در گروه MDA-HSP درصد سلول های با شاخص CD۵۶+ (سلولNK) و با شاخص CD۱۴+ (پیش ساز گرانولوسیتی/میلوییدی) و در گروه کنترل تنها درصد سلول های CD۱۴+ افزایش یافت.
● نتیجه گیری:
سلول های توموری واجد ترکیباتی هستند که بر تکوین سلول های بنیادی خون ساز اثر می گذارند و سبب کاهش تکثیر و توانایی تشکیل کلونی سلول های بنیادی خون ساز می شوند. در عوض سلول های توموری حرارت دیده حاوی HSP و ترکیباتی هستند که سبب حفظ برخی از خصوصیات سلول های بنیادی خون ساز همچون قدرت تشکیل کلونی و تکثیر سلولی می شوند. به نظر می رسد روند تمایز سلول های خون ساز در حضور این ترکیبات درون سلولی به سمت تولید سلول های موثر سیستم ایمنی همچون سلول های NK و میلوییدی باشد که در پاسخ های ضد توموری موثرند. هر چند که برای حصول یک نتیجه قطعی به مطالعات بیشتری نیاز است.
جمشید حاجتی
مرضیه ابراهیمی
زهیر محمدحسن
سعید کاظمی آشتیانی
زهرا غفلتی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی