یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

دیدگاه های روانپزشکان شهر تهران در باره قوانین بهداشت روان در ایران


دیدگاه های روانپزشکان شهر تهران در باره قوانین بهداشت روان در ایران
● هدف:
این پژوهش با هدف ارزیابی دیدگاه روانپزشکان شهر تهران نسبت به قوانین موجود بهداشت روان اجرا شده است.
● روش:
پرسش نامه ای برای ۳۱۲ نفر از روانپزشکانی که در شهر تهران مشغول به کار بودند، به صورت پستی و حضوری فرستاده شد که ۱۶۰ نفر به آن پاسخ دادند. داده ها به کمک روش های آمار توصیفی تحلیل گردید.
● یافته ها:
داده ها در گروه های سنی زیر ۴۰ سال و بالای ۴۰ سال و نیز گروه های زنان و مردان مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که نزدیک به ۲۰% از روانپزشکان از قوانین موجود آگاهی ندارند، بیش از ۷۵% آنان با مشکلات قانونی در طی حرفه ی خویش روبه رو شده اند و بیش از ۷۰% آنان قوانین موجود را نارسا می دانند. این بررسی نشان داد که زنان روانپزشک ۱۲% بیشتر از مردان روانپزشک مشکلات قانونی در حرفه ی خویش داشته اند. ۷۸% روانپزشکان بر این باورند که استانداردهایی برای مراقبت از بیماران روانی وجود ندارد و نزدیک به ۶۹% بر این باور بوده اند که دستگاه قضایی برای حمایت از روانپزشکان، قانونی پیش بینی نکرده است. ۶۲% آزمودنی ها قوانین موجود را در زمینه ی امور بستری و ترخیص بیماران روانی نارسا می دانند.
● نتیجه:
قوانین مربوط به بهداشت روانی کشور از دیدگاه روانپزشکان دارای نارسایی هستند.
زهرا یدالهی
جعفر بوالهری
منبع : پایگاه اطلاعات علمی