یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

به دنبال تو


به دنبال تو
به دنبالت می گردم به دنبال نشانه، نشانه ای از بودنت
تصمیم می گیرم در کوچه های غربت به دنبالت بیایم
راه می افتم کوچه ها از پس یکدیگر می گذرند
به اولین کوچه می رسم به دنبال یک نشانه می گردم
ولی نمی یابم
به کوچه دوم می رسم به دنبال یک نشانی از تو می گردم
ولی نمی یابم
به سومین کوچه می رسم به دنبال ردپایی از تو...
ولی نمی یابم
و به کوچه آخر می رسم؛ کوچه گل نرگس؛ کوچه ای پر از نشانه های تو.


مریم عسگری.۱۳ ساله. تهران
(عضو تیم ادبی و هنری مدرسه)
منبع : روزنامه کیهان