چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

ارزوهای غوره


ارزوهای غوره
فصل فصل رسیدن است
رسیدن ارزوهای غوره
که بلند نشسته اند
به انتظار اغازی ابی
ای دل غافل
تا پلک می گشایی
اخر خط است .

عابدین پاپی
منبع : مطالب ارسال شده